Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Hóa học 8

Bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 trang 32 SBT Hóa học 8: Vì sao cá sống được trong nước ?

Bài 24: Tính chất của oxi SBT Hóa lớp 8. Giải bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 trang 32 Sách bài tập Hóa học 8. Giải bài tập trang 32 bài 24 tính chất của oxi Sách bài tập (SBT) Hóa học 8. Câu 24.1: Phát biểu nào sau đây đúng ?…

Bài 24.1: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A.Oxi là chất khí tan ít trong nước và nhẹ hơn không khí.

B.Oxi là chất khí tan vô hạn trong nước và nặng hơn không khí.

C Khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

D. Ở nhiệt độ cao, khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

Phương án đúng: đáp án D


Bài 24.2: Viết các phương trình hoá học của phản ứng giữa O2 với :

a) 3 kim loại hoá trị I, II, IU.

b) 3 phi kim, thí dụ như C, S, P…

c) 3 hợp chất, thí dụ như :

– khí ga (butan C4H10) sinh ra cacbon đioxit và nước.

Advertisements (Quảng cáo)

-khí amoniac (NH3) sinh ra khí nitơ và nước.

-khí hiđro suníua (H2S) sinh ra khí suníurơ và nước.

Giải 

Phương trình hóa học của phản ứng giữa Ovới:

a) 3 kim loại : \(4Na + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2N{a_2}O\)

                       \(2Mg + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2MgO\)

Advertisements (Quảng cáo)

                      \(4Al + 3{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2A{l_2}{O_3}\)

b) 3 phi kim:    \(C + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow C{O_2}\)

                        \(S + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow S{O_2}\)

                        \(4P + 5{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2{P_2}{O_5}\)

c) 3 hợp chất:  \(2{C_4}{H_{10}} + 13{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 8C{O_2} + 10{H_2}O\)

                          \(4N{H_3} + 3{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2{N_2} + 6{H_2}O\)

                          \(2{H_2}S + 3{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2S{O_2} + 2{H_2}O\)


Bài 24.3: Oxi trong không khí là đơn chất hay hợp chất ? Vì sao cá sống được trong nước ? Những lĩnh vực hoạt động nào của con người cần thiết phải dùng binh nén oxi để hô hấp ?

Giải 

Oxi trong không khí là đơn chất. Cá sống được trong nước vì trong nước có hoà tan khí oxi. Những lĩnh vực hoạt động của con người cần thiết phải dùng bình nén oxi để hô hấp là : thợ lặn, phi công lái máy bay, phi công vũ trụ, bệnh nhân khó thở, công nhân làm việc ở các hầm mỏ sâu…


Bài 24.4: Trong ba bình giống hệt nhau và có chứa thể tích oxi như nhau. Đồng thời ta cho vào 3 bình : bình (1) một cục than đang cháy, bình (2) hai cục than đang cháy, bình (3) ba cục than đang cháy (các cục than có kích thước như nhau).

Em hãy nhận xét về hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm trên.

Giải 

Ở bình (1) cục than cháy lâu hơn ở binh (2): Bình (2) cục than cháy lâu hơn ở bình (3) vì lượng oxi ở 3 bình như nhau.

Advertisements (Quảng cáo)