Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tin học lớp 8

Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình – Tin học 8: Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng

CHIA SẺ
Bài 4 Tin học lớp 8: Sử dụng biến trong chương trình. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 33 . Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Các phép gán sau đây có hợp lệ không?…

Câu 1: Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Các phép gán sau đây có hợp lệ không?

a) A : = 4 ;

b) X : = 3242 ;

c) X : = ‘ 3242 ‘ ;

d) A : = ‘ Ha Noi ‘ ;

a. Hợp lệ

b. Không hợp lệ (vì 3242 là số mà X là biến kiểu xâu )

c. Hợp lệ

d. Không hợp lệ (vì Ha Noi là xâu mà A là biến kiểu số thực)


Câu 2: Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng . Cho vài ví dụ về khai báo biến và hằng?

Trả lời : 

Khác nhau giữa biến và hằng là :

– Hằng: Giá trị của hằng không thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

– Biến: giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

– Cách khai báo biến:

 Var<tên biến>:<kiểu dữ liệu>;

- Quảng cáo -

 VD: Var a,b:integer;

 C:string;

– Cách khai báo hằng:

const <tên hằng>=<giá trị của hằng>;

VD: Const pi=3.14;


Câu 3: Giả sử ta đã khai báo một hằng Pi với giá trị 3.14. Có thể gán lại giá trị 3.1416 cho Pi trong phần thân chương trình được không, tại sao?

Không thể gán được, vì một tên hằng không thể nhận một lúc hai giá trị. Chương trình sẽ báo lỗi :

 


Câu 4

Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?

a. Var tb : real ;

b. Var 4hs: integer ;

c. Const x : real ;

d. Var R = 30 ;

- Quảng cáo -

Đáp án đúng là đáp án a.  Var tb : real ; vì  cách khai báo biến:  Var<tên biến>:<kiểu dữ liệu>;


Câu 5: Hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng : 

var a , b : = Integer ;

const c : = 3 ;

begin

a : = 200 b : = a / c ;

write ( b ) ;

readln

end .

Các lỗi : Có 4 lỗi

– Dòng 1 cú pháp khai báo biến chưa đúng

– Dòng 2 cú pháp khai báo hằng chưa đúng

– Dòng 4 Hết một câu lệnh không dùng dấu ;

– Dòng biến b được khai báo kiểu nguyên nên không thể chứa kết quả của phép a/c

Sửa lại

var a : Integer ;

var b : real;

const c = 3 ;

begin

a : = 200 ;

b : = a / c ;

write ( b ) ;

readln

End .


Câu 6: Hãy cho biết các kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình để giải các bài toán dưới đây :
a. Tính diện tích S của hình tam giác với độ dài một cạnh là a và chiều cao là h (a và h là các số tự nhiên nhập vào từ bàn phím).
b. Tính kết quả c của phép chia lấy phần nguyên và kết quả d của phép chia lấy phần dư của 2 số nguyên a và b.

a. Kiểu dữ liệu của biến a là : real

 Kiểu dữ liệu biến h là : real

 Kiểu dữ liệu biến S(diện tích ) là real

b. Kiểu dữ liệu của biến a là : integer

 Kiểu dữ liệu của biến b là : integer

 Kiểu dữ liệu của biến c là : integer

 Kiểu dữ liệu của biến d là : integer