Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Getting started – Unit 2 trang 18 Tiếng anh 8: Match each object with its name. 

Unit 2: Making Arrangements – Sắp Xếp SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Getting started – Unit 2 trang 18 SGK Tiếng anh 8. Match each object with its name.

GETTING STARTED.

Match each object with its name. 

(Hãy nối vật với tên gọi của nó.)

a fax machine                        an address book

a public telephone                  a mobile phone

a telephone directory              an answering machine

Advertisements (Quảng cáo)

a) an answering machine

b) a mobile phone

c) a fax machine

Advertisements (Quảng cáo)

d) a telephone directory

e) a public telephone

f) an address book

Tạm dịch:

a) máy tự động trả lời và ghi lại lời nhắn gửi

b) điện thoại di động

c) máy (nhận gửi) fax

d) danh bạ điện thoại

e) điện thoại công cộng

f) sổ ghi địa chỉ

Advertisements (Quảng cáo)