Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Listen – Unit 2 trang 21 SGK Anh lớp 8: Listen to the telephone conversation.

Unit 2: Making Arrangements – Sắp Xếp SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Listen – Unit 2 trang 21 SGK Tiếng Anh 8. Listen to the telephone conversation. Fill in the missing information.

LISTEN.

Listen to the telephone conversation. Fill in the missing information.

(Nghe hội thoại qua điện thoại sau rồi điền vào thông tin còn thiếu.)

Click tại đây để nghe:

KINGSTON JUNIOR HIGH SCHOOL

DATE: Tuesday          Time : 9.45

FOR: The principal

MESSAGE: Mrs. Mary Nguyen wanted to see you at 9.45 on Tuseday morning.

TELEPHONE NUMBER: 64683720942

Audio script:

Secretary: Kingston Junior High School

Woman: Good afternoon. Could I talk to the principal, please?

Secretary: I’m afraid Mr. Kelvin is out at the moment. Would you like to leave a message?

Woman: Uhm, no. But I’d like to make an appointment to see him.

Secretary: I think he will be available on Tuesday.

Woman: Tuesday’s OK. Can I see him in the morning?

Secretary: Sure, you can. What time would you like to come?

Advertisements (Quảng cáo)

Woman: Is 10.30 OK?

Secretary: I’m sorry. The principal will have a school visit at 10.30. What about 9.45?

Woman: 9.45? Let me see. Yes. it’s alright.

Secretary: What’s your name, please?

Woman: My name’s Mary Nguyen.

Secretary: Is that N-G-U-Y-E-N?

Woman: Yes. that’s right. Mrs. Nguyen.

Secretary: And your address, please?

Woman: Number 23, 51st Street. My telephone number is 64683720942.

Advertisements (Quảng cáo)

Secretary: Thank you, Mrs. Nguyen.

Woman: Thank you very much. Goodbye.

Secretary: Goodbye.

Tạm dịch:

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KINGSTON

Ngày: Thứ 3                         Giờ: 9.45

Gửi: Hiệu trưởng

Tin nhắn: Bà Mary Nguyễn muốn gặp ông vào lúc 9.45 sáng thứ 3.

SỐ ĐIỆN THOẠI: 64683720942

Thư ký: Đây là trường trung học cơ sở Kingston.

Người phụ nữ: Xin chào. Tôi có thể nói chuyện với hiệu trưởng không?

Thư ký: Tôi e rằng ông Kelvin đã ra ngoài vào lúc này. Bà có muốn để lại tin nhắn không?

Người phụ nữ: Uhm, không. Nhưng tôi muốn hẹn gặp ông ấy.

Thư ký: Tôi nghĩ ống ấy sẽ ở đây vào thứ ba.

Người phụ nữ: Thứ Ba cũng được. Tôi có thể gặp ông ấy vào buổi sáng không?

Thư ký: Chắc chắn, bà có thể. Bà  muốn đến lúc mấy giờ?

Người phụ nữ: 10.30 được không?

Thư ký: Tôi xin lỗi. Hiệu trưởng sẽ có một chuyến thăm trường học lúc 10.30. 9,45 có được không?

Người phụ nữ: 9.45? Để tôi xem. Được đấy.

Thư ký: Tên của bà là gì?

Người phụ nữ: Tên tôi là Mary Nguyen.

Thư ký: Đó có phải là N-G-U-Y-E-N không?

Người phụ nữ: Vâng. Đúng rồi. Bà Nguyễn.

Thư ký: Địa chỉ của bà là?

Người phụ nữ: Số 23, Đường 51. Số điện thoại của tôi là 64683720942.

Thư ký: Cảm ơn, bà Nguyễn.

Người phụ nữ: Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt.

Thư ký: Tạm biệt.

Advertisements (Quảng cáo)