Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Listen and read – Nghe và đọc – Unit 7 – trang 63 Tiếng Anh 8: Complete the sentences. Use the words from the dialogue.

Unit 7: My Neighborhood – Láng Giềng Của Tôi SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Listen and read – Nghe và đọc – Unit 7 – trang 63 Tiếng Anh 8. Practice the dialogue with a partner.;  Complete the sentences. Use the words from the dialogue.

LISTEN  AND READ.

Click tại đây để nghe:

Nam: Hi. My name’s Nam.

Na: Hello. Nice to meet you, Nam. I’m Na.

Nam: Are you new around here?

Na: Yes. We’ve been here since last week.

Nam: I’m sure you’ll like this neighborhood.

Na: I hope so. How long have vou lived here?

Nam: Oh, we’ve lived here for about 10 years.

Na: You must know the area very well.

Nam: I do.

Na: Is there a restaurant close by? My mother is too tired to cook tonight.

Nam: There is one just around the corner.

Na: What is the food like?

Nam: It’s very good. We like to eat there. It serves Hue food and the pancakes are delicious. You should try them.

Na: I will. Thanks.

Dịch bài:

Nam: Chào bạn. Mình tên là Nam.

Advertisements (Quảng cáo)

Na: Chào bạn. Rất vui được gặp bạn. Mình tên là Na.

Nam: Bạn mới đến đây à?

Na: Ừ. Mình đã ở đây từ tuần trước.

Nam: Minh tin chắc bạn sẽ thích vùng này cho mà xem.

Na: Hy vọng là mình sẽ thích. Bạn sống ờ đây bao lâu rồi?

Nam: Ô, mình sống ở đây chừng 10 năm rồi.

Na: Chắc bạn biết vùng này rất rõ.

Nam: Mình biểt chứ.

Na: Gần đây có nhà hàng nào không nhỉ? Mẹ mình quá mệt không thể nấu cơm tối nay được.

Nam: Có một nhà hàng ở ngay góc đường đằng kia thôi.

Advertisements (Quảng cáo)

Na: Thức ăn ở đó như thế nào?

Nam: Rất ngon. Chúng mình thích ăn ở đó. Ở đó phục vụ món ăn Huế và bánh khoái thì rất ngon. Bạn nên ăn thử.

Na: Mình sẽ ăn. Cám ơn bạn nhé.

1. Practice the dialogue with a partner.

(Hãy luvện hội thoại với bạn em.)

2. Complete the sentences. Use the words from the dialogue.

(Hãy hoàn thành các câu sau, dùng từ ở hội thoại trên.)

a) Na is _______ to the neighborhood.

b) She and her family arrived ________ .

c) Na’s mother is very________ .

d) There is a in the area.

e) The restaurant serves food from________ .

f) Nam thinks the ________ are tasty.

a. Na is new to the neighborhood.

b. She and her family arrived last week.

c. Na’s mother is very tired.

d. There is a restaurant in the area.

e. The restaurant serves food from Hue.

f. Nam thinks the pancakes are tasty.

Tạm dịch:

a. Na là người mới đến khu phố.

b. Cô ấy và gia đình cô ấy đến vào  tuần trước.

c. Mẹ của Na rất mệt mỏi.

d. Trong khu vực có một nhà hàng

e. Nhà hàng phục vụ đồ ăn từ Huế.

f. Nam thấy bánh khoái rất ngon.

Advertisements (Quảng cáo)