Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

So sánh tính từ ở bậc ngang bằng – Unit 7 Tiếng Anh 8

Unit 7: My Neighborhood – Láng Giềng Của Tôi SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Ngữ Pháp: So sánh tính từ ở bậc ngang bằng – Tiếng Anh 8. So sánh tính từ ở bậc ngang bằng. Dạng khẳng định : s + V + as + adj. + as…

So sánh tính từ ở bậc ngang bằng.

* Dạng khẳng định :

S + V + as + adj. + as.

* Dạng phù định:

S + V + not + so/ as + adj. + as.

Advertisements (Quảng cáo)

Vi dụ:

–    Mai is as old as Nga.

Advertisements (Quảng cáo)

         Mai cùng/ bằng tuổi Nga.

–    This watch is as expensive as that watch.

Cái đồng hồ này cũng đắt như cái đồng hồ kia.

–    Oranges aren’t as/ so expensive as apples.

Cam không đắt bằng táo.

Advertisements (Quảng cáo)