Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Speak – Nói – Unit 7 – trang 64 – Tiếng Anh 8: Look at the following brochure and the information in the box.

Unit 7: My Neighborhood – Láng Giềng Của Tôi SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Speak – Nói – Unit 7 – trang 64 – Tiếng Anh 8.  Practice the dialogue with a partner.; Look at the following brochure and the information in the box. Make similar dialogues.

SPEAK.

1. Practice the dialogue with a partner. 

(Hãy luyện hội thoại với bạn em.)

Clerk: Next, please!

Mrs. Kim: I want to send this parcel to Quy Nhon.

Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?

Mrs. Kim: I’ m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have to weigh the parcel first. Mmm.

Five kilograms. That’ll be 32,500 dong.

Mrs Kim: Oh! That’s expensive.

Clerk: Surface mail is much cheaper. It’s only 19,200 dong.

Mrs. Kim: That’s better. I’ll send it surface.

Clerk: All right.

Dịch bài:

Nhân viên: Mời người tiếp theo!

Bà Kim: Tôi muốn gửi bưu kiện này đến Quy Nhơn.

Nhân viên: Bà muốn gửi nó bằng đường hàng không hay đường bộ?

Bà Kim: Tôi cũng không chắc. Gửi bằng đường hàng không hết bao nhiêu tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ phải cân bưu kiện trước . Mmm.

Năm kilôgam. Số tiền phải trả là 32,500 đồng.

Bà Kim: Ồ! Giá hơi đắt.

Nhân viên: Gửi bằng đường bộ giá rẻ hơn rất nhiều. Chỉ có 19,200 đồng.

Bà Kim: Được đấy. Tôi sẽ gửi bằng đường bộ.

Nhân viên: Vâng.

2. Look at the following brochure and the information in the box. Make similar dialogues.

(Em hãy xem tập quảng cáo sau và những thông tin cho trong khung và làm các hội thoại tương tự.)

Advertisements (Quảng cáo)

1. Clerk: Can I help you?

You: I’d like to send this letter to Kon Turn.

Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?

You: I’m not sure. How much is surface mail?

Clerk: I’ll have to weigh the letter first. Well, 20 grams. That’ll be 800 dong.

You: OK. I’ll send it surface mail.

Clerk: All right.

2. Clerk: Next, please.

You: I want to send this postcard to Ho Chi Minh City.

Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?

You: I’m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have to weigh the postcard first. Well, 15 grams. That’ll be 1,200 dong.

You: OK. I’ll send it airmail.

Clerk: All right.

3. Clerk: Can I help you?

You: I’d like to send this parcel to Ca Mau.

Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?

Advertisements (Quảng cáo)

You: I’m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have to weigh the parcel first. Mmm. Two kilograms. That’ll be 13.000 dong.

You: OK! That’s not very expensive. I’ll send it airmail.

Clerk: All right.

4. Clerk: Can I help you?

You: I’d like to send this parcel to Buon Me Thuot.

Clerk: Do you want to send airmail or surface mail?

You: I’m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have to weigh the parcel first. Mmm. Five kilograms. That’ll be 32.000 dong.

You: Oh! That’s expensive.

Clerk: Surface mail is much cheaper. It’s only 19.200 dong.

You: That’s better. I’ll send it surface.

Clerk: All right.

Tạm dịch:

1. viên: Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Bạn: Tôi muốn gửi thư này tới Kon Turn.

Nhân viên: Bạn muốn gửi nó bằng đường hàng không hay đường bộ?

Bạn: Tôi không chắc nữa. Gửi bằng đường bộ hết bao nhiêu tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ phải cân lá thư trước. Vâng, 20 gram. Số tiền phải trả là 800 đồng.

Bạn: OK. Tôi sẽ gửi bằng đường bộ.

Nhân viên: Vâng.

2. Nhân viên: Mời người tiếp theo.

Bạn: Tôi muốn gửi bưu thiếp này đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân viên: Bạn muốn gửi nó bằng đường hàng không hay đường bộ?

Bạn: Tôi cũng không chắc. Gửi bằng đường hàng không hết bao nhiêu tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ phải cân bưu thiếp trước. Vâng, 15 gram. Số tiền phải trả sẽ là 1.200 đồng.

Bạn: OK. Tôi sẽ gửi bằng đường hàng không.

Nhân viên: Vâng.

3. Nhân viên: Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Bạn: Tôi muốn gửi bưu kiện này đến Cà Mau.

Nhân viên: Bạn muốn gửi nó bằng đường hàng không hay đường bộ?

Bạn: Tôi cũng không chắc. Gửi bằng đường hàng không hết bao nhiêu tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ phải cân trước bưu kiện. Mmm. 2 kg. Số tiền phải trả là 13.000 đồng.

Bạn: OK. Cũng không đắt lắm. Tôi sẽ gửi bằng đường hàng không.

Nhân viên: Vâng.

4. Nhân viên: Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Bạn: Tôi muốn gửi bưu kiện này đến Buôn Mê Thuột.

Nhân viên: Bạn muốn gửi nó bằng đường hàng không hay đường bộ?

Bạn: Tôi cũng không chắc. Gửi bằng đường hàng không hết bao nhiêu tiền?

Nhân viên: Tôi sẽ phải cân trước bưu kiện. Mmm. Năm kilôgam. Số tiền phải trả là 32.000 dong.

Bạn: Oh! Giá hơi đắt.

Nhân viên: Gửi bằng đường bộ rẻ hơn rất nhiều. Chỉ có 19.200 đồng.

Bạn: Tốt đấy. Tôi sẽ gửi bằng đường bộ.

Nhân viên: Vâng.

Advertisements (Quảng cáo)