Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học kì 2 lớp 7: Đại diện của hộ Guốc lẻ là gì?

CHIA SẺ
Đại diện của hộ Guốc lẻ là gì?; Tập tính của chuột đồng là gì ? … trong Đề kiểm tra 15 phút Sinh học kì 2 lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.(5đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Đại diện của hộ Guốc lẻ là:

A. Tê giác, lợn, bò

B. Voi, bò, ngựa

C. Nai, ngựa, lợn

D. Lừa, ngựa, tê giác

2. Tập tính của chuột đồng là gì ?

A. Đào hang chủ yếu bằng răng cửa

B. Ăn tạp, ăn bằng cách gặm giấm

C. Sống thành đàn

D. Cả A, B và C đều đúng.

3. Đối với dơi, điều nào sau đây là không dúng ?

A. Răng nhọn, sắc

 B.Dơi không cất cánh mà thả từ trên cao xuống

C. Đẻ con và nuôi con bằng sữa

D. Mũi là cơ quan phát siêu âm

4. Tim thỏ cỏ mấy ngăn?

A. Hai ngăn

B. Ba ngăn

C. Bốn ngăn

D. Cả A, B và C đều sai

5. Ở thỏ  ruột dài với manh tràng lớn (ruột tịt) là nơi:

A. tiêu hoá xenlulôza

B. tiêu hoá thức ăn

C. tiết dịch tiêu hoá

D. hấp thụ chất dinh dưỡng

2.(3đ) Nêu tập tính bắt mồi của những đại diện của 3 bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn thịt.

3.(2đ) Trình bày đặc điểm hệ tuần hoàn của thỏ.


1.

1

2

3

4

5

D

D

D

C

A

2. Tập tính bắt mồi của những đại diện của 3 bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn thịt:

– Ăn sâu bọ: Tìm mồi

– Gặm nhấm: Tìm mồi

– Ăn thịt:

+ Rình mồi, vồ mồi (báo)

+ Đuổi mồi, bắt mồi (sói)

3. Đặc điểm hệ tuần hoàn của thỏ.

– Tim 4 ngăn

– 2 vòng tuần hoàn

– Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi đảm bảo sự trao đổi chất mạnh ở thỏ.

– Thỏ là động vật hằng nhiệt.