Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 7 15 phút – học kì 2: Đặc điểm nào chứng tỏ sự đa dạng của lớp thú?

CHIA SẺ
Đặc điểm nào chứng tỏ sự đa dạng của lớp thú?; Hệ hô hấp ở thỏ gồm gì? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 7 15 phút – học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.(3đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Hệ hô hấp ở thỏ gồm:

A. Khí quản

B. Phế quản

C. Phổi

D. Cả A, B và C đều đúng

2. Đặc điểm nào chứng tỏ sự đa dạng của lớp thú ?

A. Lớp thú hiện có khoảng 4600 loài, 26 bộ

B. Ở Việt Nam phát hiện được 275 loài

C. Có thú đẻ trứng và thú đẻ con, đều có lông mao và tuyến sữa.

D. Cả A, B và C đều đúng.

3. Những đại diện nào sau đây đều thuộc bộ gặm nhấm ?

A. Chuột chù, chuột chũi, chuột nhà

B. Chuột đồng, sóc, nhím

C. Hổ, báo, chó sói

D. Chuột đồng, chuột chù, chuột chũi

Câu 2. (2đ) Ghép những thông tin ở cột A với những thông tin ở cột B sao cho phù hợp

Tên bộ (A)

Đặc điểm cấu tạo (B)

1. Bộ thú huyệt

a. Chi trước biển đổi thành cánh da

2. Bộ thú túi

b. Chi trước biến đổi thành vây bơi dạng bơi chèo

3. Bộ dơi

c. Có chi sau lớn khỏe, vú có tuyến sữa

4. Bộ cá voi

d. Thú cái có tuyến sữa nhưng chưa có vú

3.(5đ) Những đặc điểm cấu tạo trong của thỏ (1 đại diện của lớp thú thể hiện sự hoàn thiện so vói các lóp ĐVCXS đã học.


1.

1

2

3

D

D

B

2.

1. d; 2. c; 3. a; 4. b

3. Những đặc điểm cấu tạo trong của thỏ (1 đại diện của lớp thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp ĐVCXS đã học.

– Bộ não phát triển, đặc biệt là đại não, tiểu não liên quan đến hoạt động phong phú, phức tạp.

– Có cơ hoành tham gia vào hô hấp.

– Phổi có nhiều túi phổi nhỏ làm tăng diện tích trao đổi khí.

– Tim có 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

– Thận sau: cấu tạo phức tạp phù hợp với chức năng trao đổi chất