Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1 Sinh lớp 7: Đặc điểm khác biệt của sứa so với thuỷ tức là gì?

CHIA SẺ
Đặc điểm khác biệt của sứa so với thuỷ tức là gì?; Động vật nguyên sinh nào sau đây có đời sổng tự do ? … trong Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1 Sinh lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.  Sự trao đổi khí ở thuỷ tức được thực hiện qua:

      A. ống khí

      B. thành cơ thể

      C. màng tế bào

      D. Cả A, B và C đều sai.

2. Đặc điểm khác biệt của sứa so với thuỷ tức là:

      A. di chuyển bằng dù

      B. đối xứng toả tròn

      C. tua miệng gây ngứa

      D. Cả A, B và C đều đúng.

3. Động vật nguyên sinh nào sau đây có đời sổng tự do ?

     1, Trùng roi

      2, Trùng biến hình

     3, Trùng kiết lị

      4, Trùng đế giày

     5, Trùng sốt rét

     A. 1, 2, 3            B. 2, 3 ,4.

     C. 3, 4, 5.          D. 1, 2, 4.

4. Triệu chúng kiết lị ?

      A. Đau quặn bụng

      B. Đi ngoài nhiều

      C. Phân có lẫn máu và chất nhày

      D. Cả A, B và C đều đúng.

5. Loài nào sau đây có hình thức di chuyển theo kiểu co bóp dù?

A.Thuỷ tức              B. San hô

C. Sứa                     D. Tất cả đều đúng.

2. (5 điếm) So sánh trùng roi, trùng đế giày và trùng biến hình (về hình dạng, cấu tạo, di chuyển, dinh dưõìig và sinh sản)?


Câu l.

1

2

3

4

5

B

A

D

D

C

2. * Giống nhau:

– Cơ  thể đơn bào

– Sống trong môi trường nước

– Sinh sản trực phân (phân đôi)

* Khác nhau:

 

Trùng roi

Trùng biến hình

Trùng đế giày

Hình dạng

Hình thoi

Luôn thay đổi

Đế giày

Di chuyển

Bằng roi

Bằng chân giả

Tiêm mao

Dinh dưỡng

Tự dưõng và dị dưỡng

Dị dưỡng

Dị dưỡng

Sinh sản phân đôi

Theo chiều dọc

Theo nhiều chiều

Theo chiều ngang và tiếp hợp

Cấu tạo

Có diệp lục

Không có diệp lục

Không có diệp lục

Chưa có cơ quan chuyên hoá

Chưa có cơ quan chuyên hoá

Có cơ quan chuyên hoá