Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 Sách bài tập Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyên trang 55, 56 SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 55; bài 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 56 sách bài tập Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo. Bài 4. Phép nhân và phép chia hai số nguyên

Giải bài 1 trang 55 SBT Toán 6

Tính:

a) (-9).12;

b) (-8).(-15)

c) 10.(-25)

d) 34.(+60)

a) (-9).12 = – (9.12) = -108;

b) (-8).(-15) = 8. 15 = 120;

c) 10.(-25) = – (10. 25) = -250;

d) 34.(+60) = 34. 60 = 2040.

Bài 2 trang 55 SBT Toán 6 CTST

Tìm tích số 315 . 5 . Từ dố suy ra nhanh kết quả của các tích sau:

a) (-315) . 5

b) (-5). 315

c) (-5).(-315)

Ta có: 315 . 5 = 1575

a) (-315) . 5 = – (315 . 5) = -1575

b) (-5). 315 = – (315 . 5) = -1575

c) (-5).(-315) = 315 . 5 = 1575

Giải bài 3 trang 55 sách bài tập Toán 6 tập 1

Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:

a) (+5). (-9) với 0;

b) (-6).7 với 7

c) (-15) . (-8) với (+15) . (+8)

a) Ta có: (+5). (-9) = – (5 . 9) < 0 \( \Rightarrow \left( { + 5} \right).\left( { – 9} \right) < 0\)

b) Ta có: (-6).7 = – (6 . 7) < 0 < 7 \( \Rightarrow \left( { – 6} \right).7 < 7\)

Advertisements (Quảng cáo)

c) Ta có: (-15) . (-8) = 15 . 8 = (+15) . (+8) \( \Rightarrow \left( { – 15} \right).\left( { – 8} \right){\rm{  =  }}\left( { + 15} \right).\left( { + 8} \right)\)

Giải bài 4 trang 55 sách bài tập Toán 6 CTST

a) Tìm x sao cho 25 . x = 200.

b) Không tính toán, hãy nói ngay x bằng bao nhiêu, nếu:

•  25 . x = -200;

•  (-25) . x = 200;

a) Ta có: 25 . x = 200

\(\begin{array}{l} \Rightarrow x = 200:25\\ \Rightarrow x = 8.\end{array}\)

b)

•  25 . x = -200 \( \Rightarrow x = 8\)

•  (-25) . x = 200 \( \Rightarrow x =  – 8\)

Giải bài 5 trang 56 SBT Toán 6 tập 1

Tìm số nguyên x, biết:

a) (-35) . x = -210;

b) (-7) . x = 42;

c) 180 : x = -12.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Ta có: (-35) . x = -210

\(\begin{array}{l} \Rightarrow x = ( – 210):( – 35)\\ \Rightarrow x = 210:35\\ \Rightarrow x = 6.\end{array}\)

b) Ta có: (-7) . x = 42

\(\begin{array}{l} \Rightarrow x = 42:( – 7)\\ \Rightarrow x =  – (42:7)\\ \Rightarrow x =  – 6.\end{array}\)

c) Ta có: 180 : x = -12

\(\begin{array}{l} \Rightarrow x = 180:( – 12)\\ \Rightarrow x =  – (180:12)\\ \Rightarrow x =  – 15.\end{array}\)

Bài 6 trang 56 SBT Toán 6

Tìm các bội của 7; -7

7 và -7 đều có chung các bội là 7.k với \(k \in \mathbb{Z}\)nên bội của 7 và -7 đều là {0;-7;7;-14;14;…}

Giải bài 7 trang 56 SBT Toán lớp 6

Tìm các ước của mối số nguyên sau:4; -8; 19; -34.

Các ước của 4 là: {1;-1;2;-2;4;-4}

Các ước của -8 là: {1;-1;2;-2;4;-4;8;-8}

Các ước của 19 là: {1;-1;19;-19}

Các ước của -34 là: {1;-1;2;-2;17;-17;34;-34}

Giải bài 8 trang 56 sách bài tập Toán 6

Điểm của Minh trong một trò chơi điện tử đã giảm đi 75 điểm vì một số lần Minh bắn trươtj mục tiêu. Mỗi lần bắn trượt mục tiêu Minh nhận được -15 điểm. Hỏi Minh đã bắn trượt mục tiêu mấy lần?

Số điểm Minh nhận sau những lần bắn trượt là -75 điểm.

Vậy số lần Minh bắn trượt là: (-75) : (-15) = 5 (lần)

Bài 9 trang 56 SBT Toán lớp 6 tập 1

a) Từ bề mặt đại dương, một tàu ngầm mất 16 phút để lặn xuống 2880m. Hỏi trong mỗi phút, tàu ngầm đã lặn xuống bao nhiêu mét?

b) Từ vị trí đã lặn xuống, tàu ngầm mất 12 phút để lên mặt nước. Vậy trong một phút tàu đã di chuyển lên trên bao nhiêu mét?

a) Mỗi phút tàu ngầm đã lặn xuống số mét là: 2880 : 16 = 180 (mét)

b) Trong một phút tàu đã di chuyển lên trên số mét là: 2880 : 12 = 240 (mét)

Giải bài 10 trang 56 sách bài tập Toán 6

Vào một ngày mùa đông tại thủ đô Paris (Pa-ri) – Pháp, nhiệt độ lúc 12 giờ trưa là 10\(^oC\), nhiệt độ lúc 7 giờ tối là -4\(^oC\).

a) Nhiệt độ đã thay đổi bao nhiêu từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối?

b) Nhiệt độ thay đổi ổn định từ trưa đến tối. Hỏi mỗi giờ nhiệt độ đã thay đổi bao nhiêu độ?

a) Nhiệt độ đã thay đổi bao nhiêu từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối là: -4 – 10 = -14 (độ)

Vậy từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối nhiệt độ đã giảm đi 14 độ.

a) Từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối là 7 tiếng.

Vậy mỗi giờ nhiệt độ đã thay đổi: (-14) : 7 = -2 (độ)

Hay mỗi giờ nhiệt độ đã giảm đi 2 độ.

Giải bài 11 trang 56 SBT Toán 6 tập 1

Trong 7 phút đến khi hạ cánh, một chiếc máy bay đã hạ cánh từ độ cao 5208m. Trung bình mỗi phút máy bay đã giảm độ cao bao nhiêu mét?

Trung bình mỗi phút máy bay đã giảm độ cao số mét là:

5208 : 7 = 744 (mét)

Vậy trung bình mỗi phút máy bay đã giảm độ cao 744 mét.

Giải bài 12 trang 56 SBT Toán 6 CTST

Một bài kiểm tra trắc nghiệm có 50 câu hỏi. Với mỗi câu trả lời đúng được +5 điểm, với mỗi câu trả lời sai được -3 điểm và 0 điểm cho mỗi câu hỏi chưa trả lời. Tính số điểm của một học sinh đạt được khi đã trả lời được 35 câu đúng, 10 câu sai và 5 câu chưa trả lời được.

Số điểm của học sinh đạt được là: 35. (+5) + 10. (-3) + 5. 0 = 145 (điểm)

Advertisements (Quảng cáo)