Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 Sách bài tập Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Giải SBT Toán 6 Bài 3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

Giải bài 1, 2  trang 51; bài 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 52, 53 sách bài tập Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo. Bài 3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

Giải bài 1 trang 51 SBT Toán 6

Không thực hiện phép tính, hãy điền dấu thích hợp vào bảng sau:

a

b

Dấu của (a+b)

153

287

-278

-195

-549

543

6458

-6448

a

b

Dấu của (a+b)

153

287

+

-278

-195

-549

543

6458

-6448

+

Giải thích:

+) 153 và 287 là 2 số nguyên cùng mang dấu +

+) -287 và -195 là 2 số nguyên cùng mang dấu –

+) -549 và 543 là 2 số nguyên khác dấu, trong đó: 549 > 543 nên tổng mang dấu của số -549 là dấu –

+) 6458 và -6448 là 2 số nguyên khác dấu, trong đó: 6458 >6448 nên tổng mang dấu của số 6458 là dấu +

Giải bài 2 trang 51 SBT Toán 6

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây:

a

-2

-97

156

-37

b

12

97

25

a + b

0

3

-50

a

-2

-97

156

-22

-37

b

12

97

-156

25

-13

a + b

10

0

0

3

-50

Ta có:

-2 + 12 = 10

-97 + 97 = 0

156 + (-156) = 0 hay 0 – 156 = -156

-22 + 25 = 3 hay 3 – 25 = -22

(-37) + (-13) = -50 hay -50 – (-37) = -50 + 37 = -(50 -37) = -13.

Giải bài 3 trang 52 SBT Toán 6 CTST

Thực hiện các phép tính sau:

a) 73 + 47;

b) (-13) + (-29);

c) (-132) + (-255);

d) 175 + (-175);

e) 85 + (-54);

g) (-142) + 122;

h) 332 + (-735).

a) 73 + 47 = 120;

b) (-13) + (-29) = – (13+29) = -42;

c) (-132) + (-255) = -(132 + 255) = – 387;

d) 175 + (-175) = 0 Vì 175 và – 175 là hai số đối nhau.

e) 85 + (-54) = 85 -54 = 31;

g) (-142) + 122 = – (142 – 122) = – 20.

h) 332 + (-735) = – (735 – 332) = -403.

Giải bài 4 trang 52 SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện phép tính sau:

a) 36 -38

b) 51 – (-49)

c) (- 75) – 15

d) 0 – 35

e) – ( 72) – (- 16)

g) 126 – 234.

a) 36 -38 = 36 + (-38) = – (38 – 36) = -2;

b) 51 – (-49) = 51 + 49 = 100;

c) (- 75) – 15 = (-75) + (-15) = – ( 75 + 15) = -90;

d) 0 – 35 = 0 + (-35) = -35;

e) (- 72) – (- 16) = (- 72) + 16 = – (72 – 16) = -56

g) 126 – 234 = 126 + (-234) = – (234 – 126) = -108

Giải bài 5

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (29 + 37 + 13) + (10 – 37 – 13);

b) (79 + 32 – 35) – (69 + 12 -75)

Advertisements (Quảng cáo)

c) – (125 + 63 + 57) – (10 – 83 – 37)

a) (29 + 37 + 13) + (10 – 37 – 13)

= 29 + 37 + 13 + 10 – 37 – 13

= 29 + 37 + 13 + 10 + (–37) + (-13)

= 29 + 37 + 13 + 10 + (–37) + (-13)

= 29 +10 + 37 + (–37) + 13 + (-13)

= 39.

b) (79 + 32 – 35) – (69 + 12 -75)

= 79 + 32 – 35 – 69 – 12 + 75

= 79 + 32 + (-35) + (–69) + (-12) + 75

= 79+ (–69) + 32 + (-12) + 75+ (-35)

= 10 + 20 + 40

=70

c) – (-125 + 63 + 57) – (10 – 83 – 37)

= 125 – 63 – 57 – 10 + 83 + 37

= 125 + (-63) + (-57) + (-10) + 83 + 37

= 125 + (-10) + (-63) + (-57) + 83 + 37

= 115 + (-120) + 120

= 115.

Giải bài 6 trang 52 SBT Toán 6

Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lí:

a) 434 + (-100) + (-434) + 700;

b) 6830 + (-993) + 170 + (-5007);

c) 31 + 32 + 33 + 34 + 35 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15

a) 434 + (-100) + (-434) + 700

= 434 + (-434) + 700 + (-100)

= 0 + 600

= 600.

b) 6830 + (-993) + 170 + (-5007)

= 6830 + 170 + (-993) + (-5007)

= 7000 + (-6000)

= 1000.

Advertisements (Quảng cáo)

c) 31 + 32 + 33 + 34 + 35 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15

= 31 – 11 + 32 – 12 + 33 – 13 + 34 – 14 + 35 – 15

= 20 + 20 + 20 + 20 + 20

= 20 . 5

=100.

Giải bài 7 trang 52 SBT Toán 6 CTST

Tính nhanh các tổng sau:

a) (67 – 5759) + 5759;

b) (-3023) – (765 – 3023);

c) 631 + [587 – (287 + 231)];

d) (-524) – [(476 + 245) – 45].

a) (67 – 5759) + 5759

= 67 – 5759 + 5759

= 67 + (– 5759) + 5759

= 67.

b) (-3023) – (765 – 3023)

= (-3023) – 765 + 3023

= (-3023) + 3023 + (– 765)

= -765

c) 631 + [587 – (287 + 231)]

= 631 + 587 – 287 – 231

= 631 – 231 + 587 – 287

= 400 + 300

=700;

d) (-524) – [(476 + 245) – 45]

= (-524) – 476 – 245 + 45

= (-524) + (– 476) + (– 245) + 45

= (-1000) + (-200)

= -1200.

Giải bài 8 trang 52 sách bài tập Toán 6

Thuỷ ngân là một kim loại ở thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ thông thường. Nhiệt độ nóng chảy của thuỷ ngân là – 39\(^oC\). Nhiệt độ sôi của thuỷ ngân là 357\(^oC\). Tính số độ chênh lệch giữa nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của thuỷ ngân.

Số độ chênh lệch giữa nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của thuỷ ngân là:

357 – (– 39) = 357 + 39 = 396 (\(^oC\))

Vậy nhiệt độ chênh lệch là 396\(^oC\).

Giải bài 9 trang 52 SBT Toán 6 tập 1 CTST

Vào một buổi trưa nhiệt độ ở New York (Niu Oóc) là –5\(^oC\). Nhiệt độ đêm hôm đó ở New York là bao nhiêu, biết nhiệt độ đêm đó giảm 7\(^oC\)?

Nhiệt độ đêm hôm đó ở New York là:

– 5 – 7 = – 12 (\(^oC\))

Vậy nhiệt độ đêm hôm đó ở New York là – 12 (\(^oC\)).

Giải bài 10 trang 52 sách bài tập Toán 6

Tính tổng các số nguyên x thoả mãn mỗi điều kiện sau:

a) \( – 7 < x < 8\)

b) \( – 10 < x < 9\)

c) \( – 12 < x < 12\)

d) \( – 15 \le x < 15\)

a) Ta có: \( – 7 < x < 8\; \Rightarrow x = \left\{ { – 6; – 5;…;7;8} \right\}\)

Có tổng là:

T = -6 + (-5) + (-4) + …+ 4 + 5 + 6 + 7

= -6+ 6 + (-5) + 5  + (-4) + 4 + … + 0 + 7

= 7

b) Ta có: \( – 10 < x < 9 \Rightarrow x = \left\{ { – 9; – 8;…; – 1;0;1;…;8} \right\}\)

Có tổng:

T = -9 + (-8) + …+ (-1) + 0 + 1 + … + 8

= -9 + (-8) + 8 + (-7) + 7  + … + (-1) + 1 + 0

= -9

c) Ta có:\( – 12 < x < 12 \Rightarrow x = \left\{ { – 11; – 10;…; – 1;0;1;…;11} \right\}\)

Có tổng:

T =  (-11) + … + (-1) + 0 + 1 + … + 11

= (-11) + 11 + (-10) + 10 + …+ (-1) + 1

= 0

d) Ta có: \( – 15 \le x < 15 \Rightarrow x = \left\{ { – 15; – 14; – 13;…; – 1;0;1;…;14} \right\}\)

Có tổng:

T = (-15) + (-14) + (-13) + (-12) + …+ 12 + 13 + 14

= -15.

Giải bài 11 trang 53 SBT Toán 6 CTST

Trong bóng đá, nhiều trường hợp để xếp hạng các đội bóng sau một mùa giải, người ta phải tính kết quả của hiệu số bàn thắng – thua. Hãy tính hiệu số bàn thắng – thua của các đội bóng đá nam trong bảng dưới đây.

Đội bóng

Số bàn thắng

Số bàn thua

Hiệu số bàn thắng – thua

Bình Minh FC

58

34

Thắng Lợi

70

38

Thần Tốc

45

39

Niềm Tin Thép

46

59

Phù Đổng

42

57

Làm phép trừ giữa số bàn thắng và số bàn thua.

Hiệu số bàn thắng – thua của đội Bình Minh FC là: 58 – 34 = 24 (bàn)

Hiệu số bàn thắng – thua của đội Thắng Lợi là: 70 – 38 = 32 (bàn)

Hiệu số bàn thắng – thua của đội Thần Tốc là: 45 – 39 = 6 (bàn)

Hiệu số bàn thắng – thua của đội Niềm Tin Thép là: 46 – 59 = -13  (bàn)

Hiệu số bàn thắng – thua của đội Phù Đổng là: 42 – 57 = -15 (bàn)

Đội bóng

Số bàn thắng

Số bàn thua

Hiệu số bàn thắng – thua

Bình Minh FC

58

34

24

Thắng Lợi

70

38

32

Thần Tốc

45

39

6

Niềm Tin Thép

46

59

-13

Phù Đổng

42

57

-15

Giải bài 12 trang 53 sách bài tập Toán 6

Hai số nguyên có một chữ số có tổng bằng -9. Hãy tìm hai số đó. Bài toán có bao nhiêu đáp số?

Viết -9 thành tổng 2 số nguyên có một chữ số.

Gọi 2 số nguyên cần tìm là a và b (\(a,b \in \mathbb{Z}\))

Nếu có một số là số nguyên dương, giả sử a > 0 khi đó: b = -9 – a = – (9 +a) có nhiều hơn một chữ số.

\( \Rightarrow a,b \in \left\{ { – 9; – 8;…;0} \right\}\)

Ta có: -9 = (-9) + 0 = (-8) + (-1) = (-7) + (-2) = (-6) + (-3) = (-5) + (-4).

Vậy hai số nguyên đó là 0 và (-9); (-8) và (-1); (-7) và (-2); (-6) và (-3);  (-5) và (-4).

Advertisements (Quảng cáo)