Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 Sách bài tập Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên trang 48, 49 SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1, 2, 3 trang 48; bài 4, 5 trang 49 sách bài tập Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo. Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Giải bài 1 trang 48 SBT Toán 6 CTST

So sánh các cặp số sau:

a) 16 và 25;

b) -15 và 0;

c) -36 và 3;

d) -28 và -56;

e) 13 và -100;

g) -72 và -45.

a) 16 < 25;

b) -15 < 0;

c) -36 < 3;

d) -28 > -56;

e) 13 > -100;

g) -72 < -45.

Advertisements (Quảng cáo)

Giải bài 2

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và ghi chúng lên một trục số:

6; 0; 5; -5; 1; -1; 3; -3; -6.

Thứ tự tăng dần: -6; -5; -3; -1; 0; 2; 3; 5; 6.

Giải bài 3 trang 48 SBT Toán 6

Hãy liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) A = \(\left\{ {x \in \mathbb{Z}|\; – 7 < x <  – 2} \right\}\)

Advertisements (Quảng cáo)

b) B = \(\left\{ {y \in \mathbb{Z}|\; – 4 < y \le 2} \right\}\)

c) C = \(\left\{ {a \in \mathbb{Z}|\; – 6 < a < 0} \right\}\)

d) D = \(\left\{ {b \in \mathbb{Z}|\; – 2 \le b < 7} \right\}\)

a) A = \(\left\{ { – 6; – 5; – 4; – 3} \right\}\)

b) B = \(\left\{ { – 3; – 2; – 1;0;1;2} \right\}\)

c) C = \(\left\{ { – 5; – 4; – 3; – 2; – 1} \right\}\)

d) D = \(\left\{ { – 2; – 1;0;1;2;3;4;5;6} \right\}\)

Giải bài 4 trang 49 SBT Toán 6 tập 1

Nhiệt độ (\(^oC\)) cao nhất và thấp nhất trong một năm tại một số điểm ở Canada (Ca-na-đa) được cho bởi bảng sau:

Địa điểm

Nhiệt độ cao nhất

Nhiệt độ thấp nhất

Vancouver (Van-cu-vơ)

22\(^oC\)

0\(^oC\)

Montreal (Môn-tê-an)

26\(^oC\)

-4\(^oC\)

Toronto (Tô-rôn-tô)

28\(^oC\)

-6\(^oC\)

Calgary (Can-ga-ry)

19\(^oC\)

-11\(^oC\)

Halifax (ha-li-phát)

20\(^oC\)

-8\(^oC\)

Hãy sắp xếp nhiệt độ trong bảng trên theo thứ tự từ thấp đến cao.

Ta có các nhiệt độ là:

22\(^oC\); 26\(^oC\); 28\(^oC\); 19\(^oC\); 20\(^oC\); 0; -4\(^oC\); -6\(^oC\); -11\(^oC\); -8\(^oC\)

Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao là:

-11\(^oC\); -8\(^oC\); -6\(^oC\); -4\(^oC\); 0\(^oC\) ; 19\(^oC\); 20\(^oC\); 22\(^oC\);26\(^oC\); 28\(^oC\).

Bài 5 trang 49 SBT Toán 6 CTST

Cho tập hợp A = {4;-3;7;-12}

a) Viết tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng.

b) Viết tập hợp C bao gồm các phần tử lớn hơn các phần tử của A một đơn vị.

a) B = {4;-3;7;-12; -4; 3; -7; 12}

b) C = {5; -2;8; -11}

Advertisements (Quảng cáo)