Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 - KNTT

Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 - KNTT
Giải SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 5: Đo độ dài
Giải SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 5: Đo độ dài
 Hướng dẫn giải bài tập 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 trang 8, 9, 10, 11 Sách bài tập KHTN 6 Kết nối tri thức. Bài 5 đo độ dài Câu 5.1 Có bốn loại thước hình...
Giải SBT Khoa học 6 Bài 4: Sử dụng kính hiển vi quang học – Kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học 6 Bài 4: Sử dụng kính hiển vi quang học – Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 4.1, 4.2 , 4.3, 4.4, 4.5 trang 8 sách bài tập KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 4. Sử dụng kính hiển vi quang học Giải bài 4.1 trang 8 sách bài...
Bài 3: Sử dụng kính lúp – SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 KNTT
Bài 3: Sử dụng kính lúp – SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 KNTT
Lời giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 trang 7, 8 sách bài tập KHTN 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 3. Sử dụng kính lúp Giải bài 3.1 sách bài tập KHTN 6  Kính lúp đơn...
Giải SBT Khoa học 6 Bài 2. An toàn trong phòng thực hành – Kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học 6 Bài 2. An toàn trong phòng thực hành – Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 6; bài 2.4, 2.5 trang 7 sách bài tập KHTN lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 2. An toàn trong phòng thực hành Bài 2.1 trang 6 SBT...
Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên trang 5 SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 kết nối tri thức
Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên trang 5 SBT Khoa học tự nhiên lớp 6 kết nối tri thức
Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 5 sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên Bài 1.1 trang 5 SBT Khoa...