Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 27: Hai bài toán về phân số trang 22, 23, 24 Toán 6 tập 2 KNTT

Trả lời câu hỏi luyện tập trang 23, 24 SGK Toán 6 tập 2 KNTT. Giải bài 6.34, 6.35, 6.36, 6.37 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 27 Hai bài toán về phân số – Chương 6 phân số

Luyện tập 1

a) Tính \(\dfrac{3}{{100}}\) của 200.

b)\(\dfrac{3}{4}\) giờ là bao nhiêu phút.

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của một số a cho trước ta tính \(a.\dfrac{m}{n}\)\(\left( {m \in \mathbb{N},n \in \mathbb{N}*} \right)\)

1 giờ = 60 phút.

\(\dfrac{3}{{100}}\) của 200 là \(200.\dfrac{3}{{100}} = 6\).

\(\dfrac{3}{4}\) giờ là \(\dfrac{3}{4}\) của 60 phút, tức là: \(\dfrac{3}{4}.60 = 45\) phút.

Luyện tập 2

Tìm một số, biết \( – 115\) là \(\dfrac{1}{4}\) của số đó.

Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính: \(a:\dfrac{m}{n}\left( {m,n \in \mathbb{N}*} \right)\).

Số cần tìm là: \( – 115:\dfrac{1}{4} =  – 115.4 =  – 460\)

Vận dụng

Trong ngày Black Friday, \(\dfrac{3}{4}\) số mặt hàng trong một siêu thị được giảm giá. Tính ra có khoảng 6 000 mặt hàng được giảm trong ngày này. Hãy cho biết siêu thị có khoảng bao nhiêu mặt hàng.

Lấy 6000 chia cho \(\dfrac{3}{4}\)

Advertisements (Quảng cáo)

Theo giả thiết, \(\dfrac{3}{4}\) số mặt hàng là 6 000 mặt hàng. Do đó siêu thị có số mặt hàng là:

\(6000:\dfrac{3}{4} = 6000.\dfrac{4}{3} = 8000\)(mặt hàng).

Giải bài 6.34 trang 24 Toán 6 tập 2

Tính:

a) \(\frac{4}{5}\) của 100;

b) \(\frac{1}{4}\) của -8

Nhận dạng bài toán là tìm giá trị phân số của một số.

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của một số a cho trước ta tính \(a.\dfrac{m}{n}\)\(\left( {m \in \mathbb{N},n \in \mathbb{N}*} \right)\)

a) \(\frac{4}{5}\) của 100 là: \(\frac{4}{5}.100=80\)

b) \(\frac{1}{4}\) của -8 là: b) \(\frac{1}{4}.(-8)=-2\)

Bài 6.35 trang 24 Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức

Câu a

Advertisements (Quảng cáo)

\(\dfrac{2}{5}\) của 30m là bao nhiêu?

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của một số a cho trước ta tính \(a.\dfrac{m}{n}\)\(\left( {m \in \mathbb{N},n \in \mathbb{N}*} \right)\)

\(\dfrac{2}{5}\) của 30m là: \(30.\dfrac{2}{5} = 12\)

Câu b

\(\dfrac{3}{4}\)ha là bao nhiêu mét vuông?

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của một số a cho trước ta tính \(a.\dfrac{m}{n}\)\(\left( {m \in \mathbb{N},n \in \mathbb{N}*} \right)\)

1 ha là 10 000 \(\left( {{m^2}} \right)\). Nên \(\dfrac{3}{4}\)ha là \(\dfrac{3}{4}\)của 10 000 \(\left( {{m^2}} \right)\), tức là:

\(10000.\dfrac{3}{4} = 7500\)\(\left( {{m^2}} \right)\)

Bài 6.36 trang 24 Toán 6 tập 2

Tìm một số biết:

Câu a

\(\dfrac{2}{7}\) của số đó là 145.

Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính: \(a:\dfrac{m}{n}\left( {m,n \in \mathbb{N}^*} \right)\).

Số cần tìm là: \(145:\dfrac{2}{7} = 145.\dfrac{7}{2} = \dfrac{{1015}}{2}\)

Câu b

\( – 36\) là \(\dfrac{3}{8}\) của số đó.

Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính: \(a:\dfrac{m}{n}\left( {m,n \in \mathbb{N}^*} \right)\).

Số cần tìm là: \( – 36:\dfrac{3}{8} =  – 36.\dfrac{8}{3} =  – 96\)

Giải bài 6.37 trang 24 SGK Toán 6 tập 2

Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải quân Việt Nam có thể lặn tối đa tới 300m. Sau 15 phút, tàu có thể lặn được tới độ sâu bằng \(\dfrac{2}{5}\) độ sâu tối đa. Em hãy tính xem lúc đó tàu cách mực nước biển bao nhiêu mét?

Nhận dạng bài toán là tìm giá trị phân số của một số.

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của một số a cho trước ta tính \(a.\dfrac{m}{n}\)\(\left( {m \in \mathbb{N},n \in \mathbb{N}*} \right)\)

 \(\dfrac{2}{5}\) độ sâu tối đa là \(300.\dfrac{2}{5} = 120\left( m \right)\).

Vậy tàu cách mực nước biển độ sâu 120 mét.

Advertisements (Quảng cáo)