Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên trang 13 Toán lớp 6 sách CTST

Trả lời câu hỏi trang 13, 14 SGK Toán 6 CTST. Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 15 SGK Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo tập 1. Bài 3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên – Chương 1 Số tự nhiên

Thực hành 1

An có 100 000 đồng để mua đồ dùng học tập. An đã mua 5 quyển vở, 6 cái bút bi và 2 cái bút chì. Biết rằng mỗi quyển vở có giá 3 000 đồng, mỗi cái bút bi hoặc bút chì có giá 5 000 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền?

An mua 5 quyển vở, 6 cái bút bi và 2 cái bút chì hết:

5 x 3000 + 6 x 5000 + 2 x 5000 = 55000 (đồng)

An còn lại: 100 000 – 55 000 = 45 000 (đồng)

Vậy An còn lại 45 000 đồng

Hoạt động khám phá 1

Kiểm tra lại kết quả mỗi phép tính sau và chỉ ra trong mỗi phép tính đó số nào được gọi là số hạng, là tổng, là thừa số, là tích.

1 890 + 72 645 = 74 535

363 x 2018 = 732 534

Phép tính: 1 890 + 72 645 = 74 535 có số hạng là: 1 890 và 72 645, tổng là 74 535

Phép tính: 363 x 2018 = 732 534 có thừa số là: 363 và 2018, tích là 732 534

Hoạt động khám phá 2 trang 14 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hãy so sánh kết quả của các phép tính:

a) 17 + 23 và 23 + 17

b) (12 + 28) + 10 và 12 + (28 + 10)

c) 17.23 và 23.17

d) (5.6).3 và 5.(6.3)

e) 23.(43+17) và 23.43 + 23.17

a) 17 + 23 = 40;   23 + 17 = 40

=> 17 + 23 = 23 + 17

b) (12 + 28) + 10 = 40 + 10 = 50

   12 + (28 + 10) = 12 + 38 = 50

=> (12 + 28) + 10 = 12 + (28 + 10)

c) 17.23 = 391;  23.17 = 391

=> 17.23 = 23.17

Advertisements (Quảng cáo)

d) (5.6).3 = 30.3 = 90;  5.(6.3) = 5. 18 = 90

e) 23.(43+17) = 23. 60 = 1380

   23.43 + 23.17 = 989 + 391 = 1380

=> 23.(43+17) = 23.43 + 23.17

Thực hành 2

Có thể thực hiện phép tính sau như thế nào cho hợp lí?

T = 11.(1 + 3 + 7 + 9) + 89.(1 + 3 + 7 + 9)

T = 11.(1 + 9 + 3 + 7) + 89.(1 + 9 + 3 + 7)

T = 11. (10 + 10) + 89 .(10 + 10)

T = 11. 20 + 89 . 20

T = 20 .(11 + 89)

T = 20 . 100 = 2000

Thực hành 3

Có thể tính nhanh tích của một số với 9 hoặc 99 như sau:

\(\begin{array}{l}67.9 = 67.\left( {10 – 1} \right) = 670 – 67 = 603\\346.99 = 346.\left( {100 – 1} \right) = 34600 – 346 = 34254\end{array}\)

Tính:  1 234.9;  1 234.99

Tách 9 và 99 sau đó thực hiện phép tính theo mẫu

Advertisements (Quảng cáo)

\(\begin{array}{l}1234.9 = 1234.\left( {10 – 1} \right)\\ = 12340 – 1234 = 11106\\1234.99 = 1234.\left( {10 – 1} \right)\\ = 123400 – 1234 = 122166\end{array}\)

Hoạt động khám phá 3

Nhóm bạn Lan dự định thực hiện một kế hoạch nhỏ với số tiền cần có là 200 000 đồng. Hiện tại các bạn đang có 80 000 đồng. Các bạn thực hiện gây quỹ thêm bằng cách thu lượm và bán giấy vụn, mỗi tháng được 20 000 đồng.

a) Số tiền các bạn còn thiếu là bao nhiêu?

b) Số tiền còn thiếu cần phải thực hiện gây quỹ trong mấy tháng?

a) Số tiền nhóm bạn còn thiếu là:

 200 000 – 80 000 = 120 000(đồng)

b) Số tiền còn thiếu cần phải thực hiện trong khoảng thời gian:

120 000 : 20 000 = 6 (tháng)

Vận dụng

 Năm nay An 12 tuổi, mẹ An 36 tuổi.

a) Hỏi bao nhiêu năm nữa thì số tuổi của An bằng số tuổi của mẹ hiện nay?

b) Năm nay số tuổi của mẹ An gấp mấy lần số tuổi của An?a

a) Tuổi của An bằng số tuổi của mẹ hiện nay sau:

36 – 12 = 24 (năm)

b) Tuổi mẹ gấp tuổi An: 36 : 12 = 3 (lần)

Giải bài 1 trang 15 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính một cách hợp lí:

a) 2021 + 2022 + 2023 + 2024 + 2025 + 2026 + 2027 + 2028 + 2029

b) 30.40.50.60

a) \(2021 + 2022 + 2023 + 2024 + 2025 + 2026 + 2027 + 2028 + 2029\)

\(\begin{array}{l} = \left( {2021 + 2029} \right) + \left( {2022 + 2028} \right) + \left( {2023 + 2027} \right) + \left( {2024 + 2026} \right) + 2025\\ = 4050 + 4050 + 4050 + 4050 + 2025\\ = 4050.4 + 2025\\ = 16200 + 2025\\ = 18225\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}30.40.50.60 = 3.10.4.10.5.10.6.10\\ = 3.4.5.6.10000\\ = 3.2.2.5.6.10000\\ = 3.2.6.10.10000\\ = 36.100000\\ = 3600000\end{array}\)

Bài 2 trang 15 SGK Toán 6 CTST tập 1

Bình được mẹ mua cho 9 quyển vở, 5 cái bút bi và 2 cục tẩy. Giá mỗi quyển vở là 4900 đồng; giá mỗi cái bút bi là 2 900 đồng; giá mỗi cục tẩy là 5 000 đồng. Mẹ Bình đã mua hết bao nhiêu tiền?

Mẹ Bình đã mua hết số tiền là:

9.4900 + 5.2900 + 2.5000 = 68600 (đồng)

Bài 3 trang 15 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Một chiếc đồng hồ đánh chuông theo đúng giờ. Đúng 8 giờ, nó đánh 8 tiếng “bong”; đúng 9 giờ nó đánh 9 tiếng “boong”…Từ lúc đúng 8 giờ đến lúc đúng 12 giờ trưa cùng ngày, nó đánh bao nhiêu tiếng “boong”?

Từ lúc đúng 8 giờ đến lúc đúng 12 giờ trưa cùng ngày, nó đánh số tiếng “boong” là:

8 + 9 + 10 +11 +12 = (8 + 12) + (9 +11) + 10 = 20 + 20 + 10 = 50

Vậy từ lúc đúng 8 giờ đến lúc đúng 12 giờ trưa cùng ngày đồng hồ đánh 50 tiếng “boong”.

Giải bài 4 trang 15 Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Biết rằng độ dài đường xích đạo khoảng 40 000km. Khoảng cách giữa thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 000km. Độ dài đường xích đạo dài gấp mấy lần khoảng cách giữa hai thành phố trên?

Độ dài đường xích đạo dài gấp số lần khoảng cách giữa hai thành phố đã trên là:

40 000 : 2 000 = 20

Vậy độ dài đường xích đạo dài gấp 20 lần khoảng cách giữa TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Advertisements (Quảng cáo)