Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Cánh diều

Bài tập cuối chương 6 Hình học phẳng trang 102, 103 Toán 6 Cánh diều

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 102; bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 103 SGK Toán 6 tập 2 Cánh diều. Bài tập cuối chương 6 Hình học phẳng

Bài 1 trang 102 Toán 6 tập 2 Cánh diều

a) Đọc tên điểm, đường thẳng, đoạn thẳng trong Hình 89.

 

b) Vẽ hai điểm M, N và đường thẳng đi qua hai điểm đó.

a) Đọc tên điểm, đường thẳng, đoạn thẳng trong Hình 89.

b) Vẽ hai điểm M, N sau đó vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó.

a) Điểm A, B

Đoạn thẳng AB

Đường thẳng a

b) Đường thẳng b đi qua hai điểm M và N

Bài 2 trang 102 Toán 6 Cánh diều

Đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau trong Hình 90, Hình 91, Hình 92, Hình 93.

– Hai đường thẳng không có điểm chung nào thì chúng song song với nhau

– Hai đường thẳng có một điểm chung thì chúng cắt nhau.

Hai đường thẳng song song: a//b; AB//CD; d //AB//CD

Hai đường thẳng cắt nhau: c cắt d; MQ cắt PN

Giải bài 3 trang 102 Toán 6 tập 2

a) Đọc tên ba điểm thẳng hàng và điểm nằm giữa hai điểm còn lại trong Hình 94.

b) Đọc tên ba điểm không thẳng hàng trong Hình 94.

 

c) Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng.

• Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.

• Khi ba điểm không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng.

a) Điểm A, Q, B thẳng hàng, điểm Q nằm giữa A và B

b) Ba điểm không thẳng hàng A, Q, S hoặc A, B, S hoặc Q, B, S

c)

Bài 4 trang 102 toán 6 tập 2 Cánh diều

Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3 cm. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho OB = 3 cm và OC = a (cm), với 0 < a < 3.

a) Điểm 0 có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Xác định giá trị của a để C là trung điểm của đoạn thẳng OB.

Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa hai điểm A, B sao cho MA = MB.

Advertisements (Quảng cáo)

a) O là trung điểm của AB vì ba điểm O nằm giữa A , B và OA = OB = 3 cm.

b) Để C là trung điểm của đoạn OB thì a = 1,5 cm.

Giải bài 5 trang 102 Toán 6 tập 2 Cánh diều

Quan sát Hình 95.

 

a) Đọc tên các tia có trong hình.

b) Đọc tên các góc có trong hình.

– Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia Ox.

– Góc là hình gồm hai tia chung gốc

 a) Tia IA, tia Iz, tia Ix

b) Góc AIz, góc zIx, góc AIx

Bài 6 trang 102 Toán 6 tập 2

Quan sát Hình 96.

 

a) Đọc tên bốn cặp tia đối nhau.

b) Đọc tên bốn cặp tia trùng nhau.

– Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau.

– Lấy điểm A khác O thuộc tia Ox. Tia Ox và tia OA là hai tia trùng nhau.

a) Bốn cặp tia đối nhau là:

Oy và OA

Oy và OB

Oy và Ox

Ay và Ax

b) Bốn cặp tia trùng nhau là:

Advertisements (Quảng cáo)

Ay và AO

By và BA

By và BO

AB và Ax

Giải bài 7 trang 103 Toán 6 tập 2 Cánh diều

Trong Hình 97, đọc tên các điểm:

 

a) Nằm trong góc xOy;

b) Nằm ngoài góc xOy.

Quan sát hình 97 và nêu các điểm nằm trong và ngoài góc xOy.

a) Điểm nằm trong góc xOy: A và B

b) Điểm nằm ngoài góc xOy: D và C

Bài 8 trang 103 Toán 6 Cánh diều

Đo các góc trong Hình 98 và chỉ ra góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90°.

Góc vuông là góc có số đo bằng 90°.

Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°.

Góc bẹt là góc có số đo bằng 180°.

\(\widehat {xOy} = {90^0}\) là góc vuông

\(\widehat {zAt} = {60^0}\) là góc nhọn

\(\widehat {mBn} = {180^0}\) là góc bẹt

\(\widehat {pCq} = {120^0}\) là góc tù.

Giải bài 9 trang 103 Toán 6 tập 2 Cánh diều

Chọn từ “nhọn”, “vuông”, “tù”, “bẹt” thích hợp cho [?] :

a) Nếu \(\widehat {xOy} = {90^0}\) thì góc xOy là góc [?];

b) Nếu \(\widehat {mIn} = {75^0}\) thì góc min là góc [? ];

c) Nếu \(\widehat {uHy} = {136^0}\) thì góc uHv là góc [?];

d) Nếu \(\widehat {zEt} = {180^0}\)thì góc zKt là góc [?] .

Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90°.

Góc vuông là góc có số đo bằng 90°.

Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°.

Góc bẹt là góc có số đo bằng 180°.

a) Nếu \(\widehat {xOy} = {90^0}\) thì góc xOy là góc [vuông]

b) Nếu \(\widehat {mIn} = {75^0}\) thì góc min là góc [nhọn]

c) Nếu \(\widehat {uHy} = {136^0}\) thì góc uHv là góc []

d) Nếu \(\widehat {zEt} = {180^0}\)thì góc zKt là góc [bẹt].

Bài 10 trang 103 Toán 6 tập 2 Cánh diều

Cho \(\widehat {xOy} = {90^0}\) và điểm M nằm trong góc đó. Góc xOM là góc nhọn hay góc tù?

Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90°.

Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°.

Góc xOM là góc nhọn.

Bài 11 trang 103 Toán 6 Cánh diều

Dùng thước đo góc để đo các góc tại đỉnh của ngôi sao, mặt thớt gỗ ở hình dưới đây.

Dùng thước đo góc để đo các góc tại đỉnh của ngôi sao, mặt thớt gỗ.

Các góc đỉnh của ngôi sao bằng \({30^0}\)

Các góc mặt thớt gỗ bằng \({120^0}\).

Giải bài 12 trang 103 Toán 6 tập 2

Tìm trong thực tiễn các hình ảnh về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, tia, góc.

Tìm hình ảnh về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, tia, góc trong thực tiễn mà em thấy

Điểm: Vì sao trên trời

Đường thẳng: Sợi chỉ, sợi dây căng thẳng

Đoạn thẳng: Cây thước

Trung điểm của đoạn thẳng: Gáy sách với 2 mép sách

Tia: Tia sáng từ mặt trời

Góc: Mở quyển sách ở góc 90 độ.

Advertisements (Quảng cáo)