Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Cánh diều

Bài 4: Tia trang 89, 90, 91, 92, 93 Toán lớp 6 tập 2 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi khởi động, luyện tập vận dụng trang 89, 90, 91 Toán 6 Cánh Diều tập 2. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 92; bài 5, 6, 7 trang 93 SGK Toán lớp 6 tập 2 Cánh diều. Bài 4 Tia – Chương 6 Hình học phẳng

Câu hỏi khởi động

Quan sát những tia sáng ở hình bên và chỉ ra một đặc điểm của những tia này

Quan sát hình và tìm đặc điểm

Các tia có chung gốc ( Mặt Trời)

Luyện tập vận dụng 1

Hãy đọc và viết các tia ở Hình 55.

Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia Ox.

Các tia ở Hình 55 là: IA, ID, IB, IC.

Luyện tập vận dụng 2

Cho hai điểm A, B.

a) Vẽ tia AB.

b) Vẽ tia BA.

a)

Bước 1. Vẽ hai điểm A và B

Bước 2. Đặt cạnh thước thẳng đi qua hai điểm A và B

Vạch theo cạnh thước bắt đầu từ A và đi qua B.

b)

Bước 1. Vẽ hai điểm B và A

Bước 2. Đặt cạnh thước thẳng đi qua hai điểm B và A

Vạch theo cạnh thước bắt đầu từ B và đi qua A.

Hoạt động 3

Quan sát đồng hồ lúc 12 giờ.

Nếu ta coi vị trí gắn hai kim trên mặt đồng hồ là gốc 0, kim phút nằm trên tia Ox, kim giờ nằm trên tia Oy (Hình 59) thì hai tia Ox và Oy có đặc điểm gì?

Quan sát Hình 59 và trả lời câu hỏi.

Hai tia Ox và Oy trùng khít lên nhau

Luyện tập vận dụng 4

Quan sát Hình 61.

a) Tia OA trùng với tia nào?

Advertisements (Quảng cáo)

b) Hai tia OB và Bn có trùng nhau không? Vì sao?

c) Hai tia Om và On có đối nhau không? Vì sao?

– Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau.

– Lấy điểm A khác O thuộc tia Ox. Tia Ox và tia OA là hai tia trùng nhau.

a) Tia OA trùng tia Om

b) Hai tia OB và Bn trùng nhau vì chung gốc O và điểm B nằm trên tia On

c) Không, vì chúng không nằm trên cùng một đường thẳng.

Giải bài 1 trang 92 Toán 6 Cánh diều

Hãy đọc tên các tia gốc O trong Hình 62.

Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia Ox.

Tia gốc O là: Ox, Oy, OA, OB

Bài 2 trang 92 Toán 6 Cánh diều tập 2

Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Điểm A thuộc tia BC.

b) Điểm D thuộc tia BC.

Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia Ox.

a) Điểm A thuộc tia BC: SAI

b) Điểm D thuộc tia BC: ĐÚNG

Bài 3 trang 92 Toán 6 tập 2 Cánh diều

Advertisements (Quảng cáo)

Quan sát Hình 63. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

 

a) Hai tia BC và BD trùng nhau.

b) Hai tia OA và CA trùng nhau.

c) Hai tia BA và BD đối nhau.

d) Hai tia BA và CD đối nhau.

– Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau.

– Lấy điểm A khác O thuộc tia Ox. Tia Ox và tia OA là hai tia trùng nhau.

a) Hai tia BC và BD trùng nhau: ĐÚNG

b) Hai tia DA và CA trùng nhau: SAI

c) Hai tia BA và BD đối nhau: ĐÚNG

d) Hai tia BA và CD đối nhau: SAI

Bài 4 trang 92 SGK Toán 6 tập 2 Cánh diều

Quan sát Hình 64.

 

a) Viết ba tia gốc A và ba tia gốc B.

b) Viết hai tia trùng nhau gốc A và hai tia trùng nhau gốc B.

c) Viết hai tia đối nhau gốc A và hai tia đối nhau gốc B.

– Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau.

– Lấy điểm A khác O thuộc tia Ox. Tia Ox và tia OA là hai tia trùng nhau.

a) Viết ba tia gốc A: tia AB, tia Ay, tia Ax

   Và ba tia gốc B: tia BA, tia By, tia Bx

b) Viết hai tia trùng nhau gốc A: tia AB, tia Ax

    Và hai tia trùng nhau gốc B: tia BA, tia Bx

c) Viết hai tia đối nhau gốc A: tia Ax và tia AB

    Và hai tia đối nhau gốc B: tia By và tia BA.

Bài 5 trang 93 SGK Toán 6 Cánh diều

Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau:

a) Điểm I bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia [?] và [?]

b) Điểm K nằm giữa hai điểm M và N thì:

– Hai tia [?] và [?] đối nhau;

– Hai tia MK và [?] trùng nhau;

– Hai tia NK và NM [?].

– Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau.

– Lấy điểm A khác O thuộc tia Ox. Tia Ox và tia OA là hai tia trùng nhau.

a) Điểm I bất kỳ nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia [Ix] và [Iy]

b) Điểm K nằm giữa hai điểm M và N thì:

– Hai tia [KM] và [KN] đối nhau

– Hai tia MK và [MN] trùng nhau

– Hai tia NK và NM [trùng nhau]

Giải bài 6 trang 93 SGK Toán 6 tập 2 Cánh diều

Trong các câu sau, câu nào đúng?

a) Hai tia chung gốc thì đối nhau.

b) Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng thì đối nhau.

– Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau.

a) Hai tia chung gốc thì đối nhau: SAI

b) Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau: SAI

c) Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng thì đối nhau: ĐÚNG

Bài 7 trang 93 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Cho hai tia đối nhau Ax và Ay. Lấy điểm M thuộc tia Ax, điểm N thuộc tia Ay (M và N khác A).

a) Trong ba điểm A, M, N, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Hai điểm A và N nằm cùng phía hay khác phía đối với điểm M?

Vẽ hình, quan sát và trả lời câu hỏi.

a) Điểm A nằm giữa M và N.

b) Điểm A và N nằm cùng phía với M.

Advertisements (Quảng cáo)