Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Cánh diều

Bài 3: Đoạn thẳng trang 84, 85, 86, 87, 88 Toán lớp 6 tập 2 Cánh diều

Trả lời Câu hỏi khởi động, luyện tập vận dụng trang 84, 85, 86 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2; Giải bài 1 trang 87; bài 2, 3, 4, 5, 6 trang 88 Toán lớp 6 tập 2 Cánh diều. Bài 3 Đoạn thẳng – Chương 6 Hình học phẳng

Câu hỏi khởi động

Bạn Thu vẽ sơ đồ đường đi từ nhà mình ( điểm O) đến vị trí ba hiệu sách A,B,C như Hình 38.

Ba đường nối từ O đến các điểm A,B,C gợi nên hình ảnh gì? Các số đo độ dài 200m, 150m, 100m nói lên điều gì?

3 đoạn thẳng có số đo 200m, 150m, 100m

Ba đường nối từ O đến các điểm A,B,C gợi nên hình ảnh 3 đoạn thẳng.

Các số đo độ dài 200m, 150m, 100m nói lên độ dài đoạn thẳng OA, OB, OC hay khoảng cách từ nhà bạn Thu đến 3 hiệu sách A,B,C

Luyện tập vận dụng 1

Quan sát Hình 41 và cho biết: điểm nào thuộc đoạn thẳng IK, điểm nào không thuộc đoạn thẳng IK.

Quan sát Hình 41 rồi trả lời câu hỏi.

Các điểm thuộc đường thẳng IK là: I, P, Q, K, R

Điểm không thuộc đường thẳng IK là T.

Hoạt động 3

Quan sát Hình 44.

a) Hãy đo độ dài của các đoạn thẳng trong Hình 44.

b) So sánh độ dài của hai đoạn thẳng AB và CD, AB và EG.

Đo rồi so sánh độ dài của các đoạn thẳng.

a)…

b) Ta có: AB > CD;  AB = EG.

Luyện tập vận dụng 2

Quan sát Hình 45, đo rồi sắp xếp ba đoạn thẳng AB, BC, CA theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

– Đo ba đoạn thẳng AB, BC, CA bằng thước thẳng rồi sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Advertisements (Quảng cáo)

– Đo các đoạn thẳng ta được: AB = …., BC = …., AC = ….

– Ta có: AB < AC < BC.

Hoạt động 4

Quan sát đoạn thẳng AB trên giấy ô vuông (Hình 46). Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào điểm A. Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại điểm M. Hãy so sánh hai đoạn thẳng MA và MB.

– Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào điểm A

– Cắt đoạn thẳng AB tại điểm M.

– So sánh hai đoạn thẳng MA và MB.

Hai đoạn thẳng MA và MB bằng nhau.

Luyện tập vận dụng 3

Nếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ thẳng thành hai phần bằng nhau thì nên làm thế nào?

Gấp đôi sợi dây, nếp gấp của sợ dây đồng thời là trung điểm của thanh gỗ

Đo và đánh dấu chiều dài thanh gỗ thẳng trên sợi dây, Gập đôi phần chiều dài thanh gỗ trên sợi dây để xác định điểm chính giữa.

– Dùng sợi dây và đánh dấu điểm chính giữa đó lên thanh gỗ. Điểm đó chia thanh gỗ thành hai phần bằng nhau.

Giải bài 1 trang 87 Toán 6 tập 2 Cánh diều

Quan sát Hình 49 và cho biết: điểm nào thuộc đoạn thẳng MN, điểm nào không thuộc đoạn thẳng MN.

Advertisements (Quảng cáo)

Quan sát Hình 49 và trả lời câu hỏi.

P ∈ đoạn thẳng MN

Q ∉  đoạn thẳng MN.

Bài 2 trang 88 Toán 6 tập 2 Cánh diều

Vẽ đoạn thẳng PQ. Vẽ điểm I thuộc đoạn thẳng PQ và điểm K không thuộc đoạn thẳng PQ.

Vẽ hình theo cách diễn đạt của đề bài.

Bài 3 trang 88 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2

Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau đây:

a) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng PQ thì điểm [?] nằm giữa hai điểm [?], [?] và hai đoạn thẳng [?],  [?] bằng nhau.

b) Nếu điểm G nằm giữa hai điểm I, K và GI = GK thì điểm [?] là trung điểm của đoạn thẳng [?]

Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa hai điểm A, B sao cho MA = MB.

a) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng PQ thì điểm [C] nằm giữa hai điểm [P], [Q] và hai đoạn thẳng [CP], [CQ] bằng nhau.

b) Nếu điểm G nằm giữa hai điểm I, K và GI = GK thì điểm [G] là trung điểm của đoạn thẳng [IK].

Bài 4 trang 88 SGK Toán 6 Cánh diều

Quan sát Hình 50.

 

a) Điểm I thuộc những đoạn thẳng nào?

b) Điểm I là trung điểm của những đoạn thẳng nào?

c) Điểm A không thuộc những đoạn thẳng nào?

a) Quan sát hình vẽ để chỉ ra điểm I thuộc những đoạn thẳng nào.

b) Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa hai điểm A, B sao cho MA = MB.

c) Quan sát hình vẽ để chỉ ra điểm I không thuộc những đoạn thẳng nào.

a) I ∈ AB, I ∈ CD

b) I là trung điểm của AB và CD.

c) A ∉ CD, CI, ID, IB.

Giải bài 5 trang 88 Toán 6 tập 2 Cánh diều

Trong Hình 51, biết AB = 4cm, BC = 7 cm, CD = 3 cm, AD = 9 cm.

 

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

b) So sánh độ dài đường gấp khúc ABCD và độ dài đoạn thẳng AD.

Tính độ dài đường gấp khúc và so sánh.

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng:

\(AB + BC + CD = 4 + 7 + 3 = 14\,\,(cm)\)

b) Ta có: Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng 14 cm và độ dài cạnh AD dài 9 cm nên:

Độ dài đường gấp khúc ABCD lớn hơn độ dài cạnh AD.

Giải bài 6 trang 88 Toán 6 tập 2 Cánh diều

Hãy tìm một số hình ảnh về đoạn thẳng và trung điểm của đoạn thẳng trong thực tiễn.

Em hãy tìm một số hình ảnh về đoạn thẳng và trung điểm của đoạn thẳng mà em thấy trong thực tiễn.

Tâm của đường tròn là trung điểm của bán kinh

Vạch ở số 10 là trung điểm của thước 20 cm.

Advertisements (Quảng cáo)