Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Cánh diều

Bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song trang 80, 81, 82, 83 Toán lớp 6

Trả lời Câu hỏi trang 80, 81, 82 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 83 Toán 6 tập 2 Cánh diều. Bài 2 Hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song – Chương 6 Hình học phẳng

Câu hỏi khởi động

Quan sát một phần bản đồ giao thông ở TP. Hồ Chí Minh và đọc tên một số đường phố. Hai đường phố nào gợi nên hình ảnh hai đường thẳng song song? Hai đường thẳng cắt nhau

Đọc tên các tuyến phố

Các tuyến phố giao nhau gợi bên hình ảnh 2 đường thẳng cắt nhau

Một số đường phố là: Nguyễn Đình Chiêu, Võ Văn Tân, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Khiêm, Lê Duẩn, Pasteur,…

*Hai đường phố gợi nên hình ảnh hai đường thẳng song song là: Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Thị Minh Khai; Pasteur và Hai Bà Trưng;…

*Hai đường phố gợi nên hình ảnh hai đường thẳng cắt nhau là: Nguyễn Thị Minh Khai và Hai Bà Trưng; Nguyễn Thị Minh Khai và Pasteur;…

Hoạt động 1

Hai đường thẳng ở Hình 26 có bao nhiêu điểm chung?

Quan sát Hình 26 rồi trả lời câu hỏi.

Hai đường thẳng ở Hình 26 có 1 điểm chung là O.

Luyện tập vận dụng 1

Cho Hình 29.

a) Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm A và B.

b) Đường thẳng d có cắt đường thẳng c hay không?

Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm A và B và nhận xét xem đường thẳng d có cắt đường thẳng c hay không.

Luyện tập vận dụng 2

Cho ba điểm M, N, P như Hình 30.

a) Vẽ đường thẳng NP.

b) Vẽ hai đường thẳng đi qua M và cắt đường thẳng NP.

Vẽ hình theo yêu cầu đề bài.

a)

b)

Advertisements (Quảng cáo)

Hoạt động 2

Mỗi bức ảnh sau đây gợi nên hình ảnh về hai đường thẳng. Hai đường thẳng đó có điểm chung không?

Quan sát hai bức ảnh và trả lời câu hỏi.

Hai đường thẳng không có điểm chung.

Luyện tập vận dụng 3

Quan sát Hình 34.

a) Chỉ ra các cặp đường thẳng song song.

b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

Hai đường thẳng a và b  không có điểm chung nào, ta nói chung song song với nhau. Ta viết a // b hoặc b // a.

a) Các cặp đường thẳng song song: a // d ; b // c

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau: a cắt b, a cắt c; d cắt b, d cắt c.

Giải bài 1 trang 83 Toán 6 tập 2 Cánh diều

Quan sát Hình 35, đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau và chỉ ra giao điểm của chúng (nếu có).

– Hai đường thẳng a và b  không có điểm chung nào, ta nói chung song song với nhau.

– Hai đường thẳng chỉ có một điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau và điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường đó.

Advertisements (Quảng cáo)

Hai đường thẳng song song là đường thẳng a và d.

Hai đường thẳng cắt nhau là đường thẳng b và c (giao điểm là H), n và m (giao điểm là T).

Bài 2 trang 83 Toán 6 tập 2 Cánh diều

Quan sát Hình 36 và chỉ ra:

a) Các cặp đường thẳng song song

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau

– Hai đường thẳng a và b  không có điểm chung nào, ta nói chung song song với nhau.

– Hai đường thẳng chỉ có một điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau và điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường đó.

a) Các cặp đường thẳng song song: a//b; a//c ; d//e.

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau: a và d; a và e; b và d; b và e; c và d; c và e.

Giải bài 3 trang 83 Toán 6 Cánh diều tập 2

Quan sát Hình 37. Hãy nêu các cặp đường thẳng cắt nhau và xác định giao điểm của chúng.

– Hai đường thẳng chỉ có một điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau và điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường đó.

AB cắt  AE tại A

AB cắt DB tại B

DE cắt AE tại E

DE cắt DB tại D

AE cắt DB tại C.

Bài 4 trang 83 Toán 6 tập 2 Cánh diều

Cho ba điểm H, I, K thẳng hàng.

a) Điểm K có thuộc đường thẳng IH không?

b) Vẽ đường thẳng d đi qua H và không đi qua I. Đường thẳng d có song song với đường thẳng IK không?

– Ba điểm thẳng hàng cùng thuộc một đường thẳng.

– Hai đường thẳng có 1 điểm chung thì cắt nhau.

– Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song.

a) K thuộc đường IH do ba điểm H, I, K thẳng hàng

b) Đường thẳng d không song song với đường thẳng IK vì d giao IK tại H.

Bài 5 trang 83 Toán 6 Cánh diều tập 2

Cho ba điểm P, Q, R không thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đã cho.

a) Điểm P là giao điểm của hai đường thẳng nào?

b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

– Vẽ ba đường thẳng đi qua hai trong ba điểm thẳng hàng đã cho.

– Quan sát hình vừa vẽ để trả lời câu hỏi.

a) P là giao của đường thẳng PQ và PR

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau:

PQ và PR

QP và QR

RP và RQ

Bài 6 trang 83 Toán 6 tập 2 Cánh diều

Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

a) Đường thẳng AB và đường thẳng CD cắt nhau tại I.

b) Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O, đường thẳng cắt a tại P và cắt b tại Q.

Vẽ hình theo cách diễn đạt.

Advertisements (Quảng cáo)