Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tiếng Anh 6 iLearn Smart World: Reading – Lesson 2 Unit 4 Fesstivals and Free Time

Giải bài Reading – Lesson 2 Unit 4 Fesstivals and Free Time trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World.

Read the text messages between Amy and Jim and answer the questions.

(Đọc tin nhắn văn bản giữa Amy và Jim và trả lời các câu hỏi.)

Amy: Hi, Jim. Are you free on Saturday?

Jim: Sure, Amy. Why?

Amy: There’s a festival in the park. Do you want to go?

Jim: Yeah! What time does it start?

Amy: It starts at 10 a.m. and ends at 10 p.m.

Jim: Cool! What can we do?

Amy: There’s a tug of war and a fashion show. Oh, and the food stands open at 10:30 a.m.

Jim: Great. You know I’m always hungry! Can we go there by bus?

Amy: Yes. There’s a bus near my house. It leaves at 9:30 a.m.

Jim: I can’t wait! See you on Saturday!

1. Where is the festival?

2. What time does the festival start?

Advertisements (Quảng cáo)

3. What activities can they do there?

4. What opens at 10:30 am ?

5. What time does the bus leave?

Tạm dịch:

Amy: Chào, Jim. Bạn có rảnh vào thứ Bảy không?

Jim: Chắc chắn rồi, Amy. Có gì à?

Amy: Có một lễ hội ở công viên. Bạn muốn đi không?

Jim: Vâng! Mấy giờ nó bắt đầu?

Advertisements (Quảng cáo)

Amy: Nó bắt đầu lúc 10 giờ sáng và kết thúc lúc 10 giờ tối.

Jim: Tuyệt vời! Chúng ta có thể làm gì?

Amy: Có trò kéo co và buổi biểu diễn thời trang. Ồ, và quầy thức ăn mở cửa lúc 10:30 sáng.

Jim: Tuyệt vời. Bạn biết đó mình lúc nào cũng đói! Chúng ta có thể đến đó bằng xe buýt không?

Amy: Có. Có một chiếc xe buýt gần nhà tôi. Xe khởi hành lúc 9:30 sáng.

Jim: Mình không thể đợi được nữa! Hẹn gặp bạn vào thứ Bảy nhé!

1. Lễ hội ở đâu?

2. Lễ hội bắt đầu lúc mấy giờ?

3. Họ có thể làm những hoạt động gì ở đó?

4. Cái gì mở cửa lúc 10:30 sáng?

5. Mấy giờ xe buýt khởi hành?

1. The festival is in the park.

(Lễ hội ở công viên.)

2. The festival starts at 10 a.m.

(Lễ hội bắt đầu lúc 10 giờ sáng.)

3. They can play a tug of war and watch a fashion show.

(Họ có thể chơi kéo co và xem biểu diễn thời trang.)

4. The food stands open at 10:30 am.

(Các quầy thức ăn mở cửa lúc 10:30 sáng.)

5. The bus leaves at 9:30 a.m.

(Xe buýt rời đi lúc 9:30 sáng.)

Advertisements (Quảng cáo)