Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Unit 4 Lesson 2 – Grammar trang 34 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn giải bài Grammar – Lesson 2 Unit 4 Festivals and Free Time trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

Grammar

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Girl: What time does the talent show start?

(Chương trình biểu diễn tài năng bắt đầu lúc mấy giờ?)

Boy: It starts at 4 p.m.

(Nó bắt đầu lúc 4 giờ chiều.)

Girl: OK. What time does it end?

(Ờm. Mấy giờ nó kết thúc?)

Boy: It ends at 6 p.m.

(Nó kết thúc lúc 6 giờ tối.)

b. Fill in the blanks using the Present Simple.

(Điền vào chỗ trống sử dụng thì Hiện tại đơn.)

1. What time does the music performance start? (start)

2. Does the café___________in the morning? (open)

3. The train___________at 4:45 p.m. (leave)

4. What time does the restaurant___________? (close)

5. The puppet show___________in ten minutes. (end)

6. What time does the bus ___________? (leave)

Thì hiện tại đơn:

+ Dạng khẳng định:

– Chủ ngữ số nhiều + động từ ngữ nguyên

Advertisements (Quảng cáo)

– Chủ ngữ số ít + động từ thêm “-s/es”

+ Dạng phủ định: S + don’t / doesn’t + động từ giữ nguyên

+ Dạng câu hỏi: (wh-word) + do / does + chủ ngữ + + động từ giữ nguyên?

1. start

2. open

3. leaves

4. close

5. ends

leave

1. What time does the music performance start?

(Buổi biểu diễn văn nghệ bắt đầu lúc mấy giờ?)

2. Does the café open in the morning?

(Quán cà phê có mở cửa vào buổi sáng không?)

3. The train leaves at 4:45 p.m.

(Tàu rời đi lúc 4:45 chiều.)

4. What time does the restaurant close?

(Mấy giờ nhà hàng đóng cửa?)

5. The puppet show ends in ten minutes.

(Buổi biểu diễn múa rối kết thúc trong mười phút nữa.)

6. What time does the bus leave?

(Mấy giờ xe buýt khởi hành?)

Advertisements (Quảng cáo)

c. Answer the questions.

(Trả lời những câu hỏi.)

Jared: What time does the festival start?

Lila: 1. ________________ (11 a.m.)

Jared: What time does it end?

Lila: 2. ________________ (10 p.m.)

Jared: And what time do the food stands open?

Lila: 3. ________________ (12:30 p.m.)

Jared: Great! What time does the bus leave?

Lila: 4. ________________ (ten minutes)

Jared: What time does the festival start?

(Mấy giờ lễ hội bắt đầu?)

Lila: It starts at 11 a.m.

(Nó bắt đầu lúc 11 giờ sáng.)

Jared: What time does it end?

(Mấy giờ thì lễ hội kết thúc?)

Lila: It ends at 10 p.m.

(Nó kết thúc lúc 10 giờ tối.)

Jared: And what time do the food stands open?

(Và mấy giờ cửa hàng thức ăn mở cửa?)

Lila: They open at 12:30 p.m.

(Họ mở cửa lúc 12:30 chiều.)

Jared: Great! What time does the bus leave?

(Tuyệt vời! Xe buýt khởi hành lúc mấy giờ?)

Lila: It leaves in ten minutes.

(Mười phút nữa nó sẽ khởi hành.)

d. Now, practice the conversation with your partner.

(Giờ thì, thực hành bài hội thoại với bạn của em.)

Jared: What time does the festival start?

Lila: It starts at 11 a.m.

Jared: What time does it end?

Lila: It ends at 10 p.m.

Jared: And what time do the food stands open?

Lila: They open at 12:30 p.m.

Jared: Great! What time does the bus leave?

Lila: It leaves in ten minutes.

Advertisements (Quảng cáo)