Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Pronunciation – Lesson 2 Unit 4 Festivals and Free Time Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Giải bài Pronunciation – Lesson 2 Unit 4 Fesstivals and Free Time trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

Pronunciation

Sound Changes

a. “What time… ?” often sounds like /wʌt aɪm/.

(”What time…?” thường nghe có vẻ giống như /wʌt aɪm/.)

b. Listen. Notice the sound changes of the underlined words.

(Nghe. Chú ý sự thay đổi âm của các từ được gạch dưới.)


What time does the bus leave?

(Mấy giờ xe buýt khởi hành?)

Advertisements (Quảng cáo)

What time does the festival start?

(Mấy giờ lễ hội bắt đầu?)

c. Listen and cross out the one with the wrong sound changes.

(Nghe và loại bỏ câu có sự thay đổi âm sai.)


Advertisements (Quảng cáo)

What time does it end?

(Mấy giờ nó kết thúc?)

What time do they close?

(Mấy giờ họ đóng cửa?)

What time does it end?

=> Sai vì không có sự nối âm.

d. Read the sentences with the correct sound changes to a partner.

(Cùng một người bạn đọc các câu có sự chuyển âm đúng.)

What time do they close?

(Mấy giờ họ đóng cửa?)

Advertisements (Quảng cáo)