Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Fesstivals and Free Time: Practice – Lesson 2

Giải bài Practice – Lesson 2 Unit 4 Fesstivals and Free Time trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

a. Practice the conversation. Swap roles and repeat.

(Thực hành bài hội thoại. Đổi vai và lặp lại.)

Jim: What can we do?

Amy: There’s a fashion show. It starts at 2 p.m.

Jim: What time does it end?

Amy: It ends at 3:30 p.m.

Jim: What else can we do?

Amy: The restaurants open at 10 a.m.

Jim: What time do they close?

Amy: They close at 9 p.m.

Tạm dịch hội thoại:

Jim: Chúng ta có thể làm gì?

Advertisements (Quảng cáo)

Amy: Có một buổi biểu diễn thời trang. Nó bắt đầu lúc 2 giờ chiều.

Jim: Mấy giờ thì kết thúc?

Amy: Nó kết thúc lúc 3:30 chiều

Jim: Chúng ta có thể làm gì khác nữa?

Amy: Các nhà hàng mở cửa lúc 10 giờ sáng.

Jim: Mấy giờ họ đóng cửa?

Amy: Họ đóng cửa lúc 9 giờ tối.

b. Practice with your own idea.

Advertisements (Quảng cáo)

(Thực hành với ý kiến của riêng em.)

A: What can we do?

(Chúng ta có thể làm gì?)

B: There’s a tug of war. It starts at 1 p.m.

(Có trò kéo co. Nó bắt đầu lúc 1 giờ chiều.)

A: What time does it end?

(Mấy giờ nó kết thúc?)

B: It ends at 1:30 p.m.

(Nó kết thúc lúc 1:30 chiều.)

A: What else can we do?

(Chúng ta có thể làm gì khác?)

B: The food satnds open at 3 p.m.

(Quầy thức  ăn mở cửa lúc 3 giờ chiều.)

A: What time do they close?

(Mấy giờ họ đóng cửa?)

B: They close at 4 p.m.

(Họ đóng cửa lúc 4 giờ chiều.)

Advertisements (Quảng cáo)