Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Tiếng Anh 6: Practice – Lesson 1 Unit 4 Festivals and Free Time

Hướng dẫn giải bài Practice – Lesson 1 Unit 4 Fesstivals and Free Time trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

– How often do you go running?

(Bạn chạy bộ thường xuyên như thế nào?)

– I rarely go running.

(Tôi hiếm khi chạy bộ.)

after school                 on the weekends                 in the afternoon

in the mornings                 on Saturdays

Advertisements (Quảng cáo)

– after school: sau giờ học

– on the weekends: vào cuối tuần

– in the afternoon: vào buổi chiều

Advertisements (Quảng cáo)

– in the mornings: vào các buổi sáng

– on Saturdays: vào các ngày Chủ nhật

– go swimming: đi bơi

– playing video games: chơi trò chơi điện tử

– doing yoga: tập yoga

– playing badminton: chơi cầu lông

A: How often do you play video games?

(Bạn chơi trò chơi điện tử thường xuyên như thế nào?)

B: I often  play video games in the afternoon.

(Tôi thường chơi trò chơi điện tử vào buổi chiều.)

Advertisements (Quảng cáo)