Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Unit 4 Festivals and Free Time: Pronunciation Lesson 1 trang 32 Tiếng Anh 6

Hướng dẫn làm bài Pronunciation – Lesson 1 Unit 4. Festivals and Free Time trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

Sentence Stress

(Trọng âm trong câu)

a. Stress the adverbs for emphasis.

(Trọng âm của các trạng từ được nhấn mạnh.)

I sometimes play badminton on the weekends.

(Tôi thường chơi cầu lông vào cuối tuần.)

b. Listen to the sentences and focus on the underlined words.

(Nghe các câu và tập trung vào các từ được gạch dưới.)


I sometimes play badminton on the weekends.

Advertisements (Quảng cáo)

(Tôi thường chơi cầu lông vào cuối tuần.)

I always go swimming after school.

(Tôi luôn đi bơi sau giờ học.)

c. Listen and cross out the one with the wrong sentence stress.

(Nghe và loại bỏ câu có trọng âm của câu sai.)

Advertisements (Quảng cáo)


I often watch movies on weekends.

(Tôi thường xem phim vào cuối tuần.)

I usually play soccer on Sundays.

(Tôi thường xuyên chơi đá bóng vào các ngày Chủ nhật.)

I often watch movies on weekends.

=> Sai vì trọng âm của câu nên nhấn vào “often” thì người nói lại nhấn vào “movies”.

d. Read the sentences with the correct sentence stress to a partner.

(Cùng với một người bạn đọc câu có trọng âm của câu đúng.)

I usually play soccer on Sundays.

(Tôi thường xuyên chơi đá bóng vào các ngày Chủ nhật.)

Advertisements (Quảng cáo)