Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Chính tả – Tuần 16 trang 110, 111 VBT Tiếng Việt 5 tập 1: Điền những tiếng thích hợp với mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện vui dưới đây. Biết rằng chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 16: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 110, 111. Hãy viết những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây; Điền những tiếng thích hợp với mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện vui dưới đây. Biết rằng chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi…

1: Hãy viết những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây

a) rẻ / dẻ/ giẻ ; rây/ dây/ giây

rẻ: ………… rây: …………
dẻ: ………… dây: …………
giẻ: ………… giây: …………

M : rây bột / nhảy dây / giây phút

b) vàng / dàng; vào / dào; vỗ / dỗ

vàng: ……. vào: ……. vỗ: …….
dàng: ……. dào: ……. dỗ: …….

M : sóng vỗ / dỗ dành

c) Các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im

chiêm: ……. liêm: …….
chim: ……. lim: …….

M : thanh liêm / gỗ lim

d) Các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp hay ip

diếp: ……. kiếp: …….
díp: ……. kíp: …….

M : rau diếp / buồn ngủ díp mắt

2: Điền những tiếng thích hợp với mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện vui dưới đây. Biết rằng 

(1): chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi.

(2): chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d

Thầy quên mặt nhà con (1) ……. hay sao ?

Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở thì họ bảo :

– Cậu hãy (2) ….. ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu (1) ….. lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá !

Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, (1) ….. lại tự họa chính mình ngồi cạnh. (2) ….. xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm.

Một hôm, bố vợ tới chơi, thấy bức họa, hỏi:

– Anh (2) ….. hình chị nào treo đó ?

Anh ta trở lời:

– Chết thật, thầy quên mặt nhà con (1) ….. hay sao ?

Ông bố vợ nói tiếp :

–  Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà trông tướng mạo kì (2) ….. vậy ?

1: Hãy viết những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây

a) rẻ / dẻ/ giẻ ; rây/ dây/ giây

rẻ: giá rẻ, đắt rẻ, rẻ quạt, rẻ súng, riêng lẻ,… rây: rây bột, rây cháo,…
dẻ: hạt dẻ, mảnh dẻ, da dẻ,… dây: dây thun, nhảy dây, dây điện, dây phơi,…
giẻ: giẻ rách, giẻ lau, giẻ chùi chân,… giây: phút giây, giây bẩn, giây mực,…

b) vàng / dàng; vào / dào; vỗ / dỗ

vàng: vàng hoe, vàng lựng, vàng chanh,… vào: ra vào, vào nhà,… vỗ: vỗ về, sóng vỗ, vỗ vai,…
dàng: dịu dàng, dễ dàng,… dào: dồi dào, dào dạt,… dỗ: dỗ dành, dỗ ngon dỗ ngọt, thí dỗ,…

c) Các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im

chiêm: lúa chiêm, chiêm tinh, chiếm hữu,… liêm: lưỡi liềm, liêm khiết, liếm láp
chim: chim chích bông, chim chóc, … lim: lim dim, ngọt lịm, chết lịm

d) Các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp hay ip

diếp: rau diếp, diếp cá,… kiếp: kiếp người, số kiếp, kiếp nạn,…
díp: díp mắt, díp mí, … kíp: cần kíp, kíp nổ,…

2: Điền những tiếng thích hợp với mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện vui dưới đây. Biết rằng 

(1): chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi.

(2): chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d

Thầy quên mặt nhà con (1) rồi hay sao ?

Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở thì họ bảo :

– Cậu hãy (2) vẽ ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu (1) rồi lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá !

Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, (1) rồi lại tự họa chính mình ngồi cạnh. (2) vẽ xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm.

Một hôm, bố vợ tới chơi, thấy bức họa, hỏi:

– Anh (2) vẽ hình chị nào treo đó ?

Anh ta trở lời:

– Chết thật, thầy quên mặt nhà con (1) rồi hay sao ?

Ông bố vợ nói tiếp :

–  Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà trông tướng mạo kì (2) dị vậy ?