Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Chính tả – Tuần 16 trang 71 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền vào chỗ trống tiếng bắt đầu bằng tr và ch

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 16: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 71. Tìm và viết vào chỗ trống các tiếng chỉ khác nhau ở vần ao hoặc vần au; Điền vào chỗ trống tiếng bắt đầu bằng tr và ch…

1: Tìm và viết vào chỗ trống các tiếng chỉ khác nhau ở vần ao hoặc vần au

M : rao – rau

2: Điền vào chỗ trống

a) Tiếng bắt đầu bằng

tr ch

cây tre

buổi trưa

ông …..

con trâu

nước …..

che nắng

….. ăn

chăng dây

….. báu

chong chóng

b) Tiếng có

dấu hỏi dấu ngã

mở cửa

ngả

….. ngơi

đổ rác

….. cá

thịt mỡ

….. ba

suy nghĩ

….. xanh

vẫy tay

TRẢ LỜI

1: Tìm và viết vào chỗ trống các tiếng chỉ khác nhau ở vần ao hoặc vần au

báo – báu, cáo – cáu, cháo – cháu, đao – đau, háo – háu, lao – lau, mau – mao, sáo – sáu, phao – phau, nhao – nhau, …

2: Điền vào chỗ trống

a) Tiếng bắt đầu bằng

tr ch

cây tre

buổi trưa

ông trăng

con trâu

nước trong

che nắng

chưa ăn

chăng dây

châu báu

chong chóng

b) Tiếng có:

dấu hỏi dấu ngã

mở cửa

ngả mũ

nghỉ ngơi

đổ rác

vẩy

thịt mỡ

ngã ba

suy nghĩ

đỗ xanh

vẫy tay