Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5 Đề giữa học kì 1 Toán 5 trường TH Đồng Kho 2016...

Đề giữa học kì 1 Toán 5 trường TH Đồng Kho 2016 – 2017 có đáp án

CHIA SẺ

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu Học Đồng Kho 1:  Tìm số tự nhiên A bé nhất thỏa mãn điều kiện: A > 2013,2013.

TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN I

Năm học : 2016 – 2017

Lớp: 5  Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Bài 1: Viết số thập phân có: (1,5 điểm)

a.Ba chục, ba đơn vị, bốn phần mười: …………………..

b.Không đơn vị, năm phần mười, hai phần trăm: …………………..

c.Một nghìn, ba trăm, năm đơn vị, tám phần trăm, bảy phần nghìn: …………………

d.Ba trăm, tám đơn vị, hai phần trăm: …………………..

Bài 2: Nêu giá trị chữ số 5 trong các số sau: (1 điểm)

a.24,506; . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .; b. 658,72; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. 87,057; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; d. 57,805; . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .

Bài 3: Điền dấu < , > , =    thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

65,3…………….65,299 ;                      39,5…………….39,500

27,229……………27,35;                      25,1……………..24,987

Bài 4: Một mảnh vườn hình vuông có cạnh bằng 200 m. Hỏi diện tích mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu hécta? (1,5 điểm)

Bài 5: Viết số thập phân thích hợp và chỗ chấm: (2 điểm)

45 dm= ……………….m;                                    6000m =……………ha

37cm6 mm  = …………………cm;                     5,3467 ha=……………dam2

Bài 6:  Một bếp ăn dự trữ đủ số gạo cho 30 người ăn trong 40 ngày, thực tế chỉ có 15 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi người như nhau). (2 điểm)

 

Bài 7: Tìm số tự nhiên A bé nhất thỏa mãn điều kiện: A > 2013,2013 (1 điểm)


Đáp án và biểu điểm

Bài 1: 1,5 điểm (đúng mỗi câu a, b được 0,25 điểm),(đúng mỗi câu c, d được 0,5 điểm).

a.33,4 ; b. 0,52 ; c. 1305, 087 ; d. 308,02.

Bài 2 : 1 điểm ( đúng mỗi câu được 0,25 điểm)

a. Năm phần mười; b. Năm chục; c. Năm phần trăm; d. Năm phần nghìn.

Bài 3: 1 điểm ( đúng mỗi câu được 0,25 điểm)

65,3 > 65,299 ;                        39,5 = 39,500

27,229 < 27,35;                       25,1 > 24,987

Bài 4: 1,5 điểm             Giải:

Diện tích mảnh vườn đó là: 200 x 200 = 40000 (m2)     (0,5 đ)

40000 m2 = 4 ha            (0,5 đ)

Đáp số:       40000 mét vuông           (0,25 đ)

4 hécta                           (0,25 đ)

Bài 5: 2 điểm (đúng mỗi câu được 0,5 điểm)

45 dm= 0,45 m;                                      6000m = 0,6 ha

37cm6 mm  = 37,06cm;              5,3467 ha= 534,67 dam2

Bài 6: 2 điểm

Giải

Số người ăn hết gạo trong một ngày: 30 x 40  =  1200 (người)                   (1 đ)

Số ngày 15 người ăn đủ số gạo dự trữ đó: 1200 : 15  =  80 (ngày)   (0,75 đ)

Đáp số : 80 ngày                     (0,25đ)

Có thể HS giải bằng cách tìm tỉ số.

Giải

30 người gấp 15 người số lần: 30 : 15  =  2 (lần)                     (1 đ)

Số ngày 15 người ăn đủ số gạo dự trữ đó: 40 x 2  =  80 (ngày)        (0,75 đ)

Đáp số : 80 ngày           (0,25đ)

Bài 7: 1 điểm

Số tự nhiên A > 2013,2013 là dãy số tự nhiên từ 2014, 2015, 2016, 2017,…

Vậy:  Số tự nhiên A bé nhất là: 2014

 

CHIA SẺ