Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4 Kiểm tra chất lượng Toán lớp 4 giữa kì 1 năm học...

Kiểm tra chất lượng Toán lớp 4 giữa kì 1 năm học 2018-2019:Tính diện tích của sân trường hình chữ nhật

CHIA SẺ

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 1 Năm học 2018- 2019 Môn: Toán Thời gian: 40 phút.

ĐỀ BÀI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số 45 317 đọc là:

A. Bốn mươi năm nghìn ba trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn ba trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy

D. Bốn mươi năm nghìn ba trăm bảy mươi bảy

Câu 2:   Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910        B. 23 000 910          C. 230 910 000                D. 230 910 010

Câu 3:  Tổng hai số là 45 và hiệu hai số đó là 9 thì số lớn là:

A. 34            B. 54          C. 27           D. 36

Câu 4:  6 tạ   + 2 tạ 8kg=……….kg

A. 88         B. 808               C. 880                   D. 8080

Câu 5:  Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long vào năm 1010, năm đó thuộc thế kỉ mấy?

A. Thế kỉ IX                   B. Thế kỉ X                   C. Thế kỉ XI            D. Thế kỉ XII

Câu 6:  Hình bên có …..

A. 1 góc bẹt, một góc tù, 5 góc vuông và một góc nhọn

B. 1 góc bẹt, một góc tù, 4 góc vuông và hai góc nhọn

C. 1 góc bẹt, năm góc vuông và 2 góc nhọn

D. 1 góc bẹt, một góc tù, 5 góc vuông và hai góc nhọn

Câu 7: Đặt tính rồi tính: M2

a) 137 052 + 28 456                                 b) 596 178  – 344 695

Câu 8:  Một mảnh đất hình vuông có cạnh là 108 mét. Tính chu vi của mảnh đất đó.

Câu 9: Sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 26 mét. Chiều rộng kém chiều dài 8 mét.

Tính diện tích của sân trường hình chữ nhật đó. M4

Câu 10:  Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. Tìm số lớn.