Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 8 – What Subjects Do You Have Today? Anh 4 mới

CHIA SẺ
Unit 8: What Subjects Do You Have Today? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 8 SGK Tiếng Anh 4 mới. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 8: every day: hằng ngày; Music: môn Âm nhạc …

UNIT 8. WHAT SUBJECTS DO YOU HAVE TODAY?

– Art: môn Nghệ thuật

– every day: hằng ngày

– IT ( Information Technology): Tin học ( môn Công nghệ thông tin)

– Maths: môn Toán

– Music: môn Âm nhạc

– once: một lần

– PE ( Physical Education): Thể dục ( môn Giáo dục thể chất)

– photograph: ảnh

– science: môn Khoa học

– subject: môn học

– time: lần

– twice: hai lần

– Vietnamese: môn Tiếng Việt