Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 20 – What Are You Going To Do This Summer? SGK Tiếng Anh 4 mới

CHIA SẺ
Unit 20: What Are You Going To Do This Summer? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 20 SGK Tiếng Anh 4 mới. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 20: delicious: ngon; go on a boat cruise: đi du thuyền …

UNIT 20. WHAT ARE YOU GOING TO DO THIS SUMMER?

– bay: vịnh

– build: xây dựng

– delicious: ngon

– expensive: đắt

– go on a boat cruise: đi du thuyền

– hotel: khách sạn

– next: tiếp sau

– prepare: chuẩn bị