Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 19 – What Animal Do You Want To See? SGK Tiếng Anh 4 mới

Unit 19: What Animal Do You Want To See? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 19 SGK Tiếng Anh 4 mới. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 19: beautiful: đẹp; crocodile: con cá sấu …

UNIT 19. WHAT ANIMAL DO YOU WANT TO SEE?

– animal: động vật

– bear: con gấu

– beautiful: đẹp

– crocodile: con cá sấu

Advertisements (Quảng cáo)

– dangerous: nguy hiểm

– elephant: con voi

Advertisements (Quảng cáo)

– enormous: to, lớn

– fast: nhanh

– friendly: thân thiện

– funny: buồn cười

– kangaroo: con chuột túi

– monkey: con khỉ

Advertisements (Quảng cáo)