Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Ngữ pháp Unit 20 SGK Anh lớp 4 Mới tập 2: Hỏi và đáp ai đó có kế hoạch/dự định làm gì

Unit 20: What Are You Going To Do This Summer? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Ngữ pháp Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. Hỏi và đáp ai đó có kế hoạch/dự định làm gì; Hỏi đáp ai đó có kế hoạch/dự định đi đâu.

1. Hỏi và đáp ai đó có kế hoạch/dự định làm gì
Hỏi:

What is she (he/it/danh từ số it) going to do?

Cô ấy (cậu ấy/nó/danh từ số ít) sẽ làm gì?
(1) She (he/it/danh từ số ít) + is + going to + V…
Cô ấy (cậu ấy/nó/danh từ số ít) sẽ…

(2) She (he/it/danh tii so it) + is + going to take/buy…
Cô ấy (cậu ấy/nó/danh từ số ít) sẽ mang/ mua

Hỏi: Đối với danh tử số nhiều thì chúng ta dùng:

Advertisements (Quảng cáo)

What are you (we/they/danh từ số nhiều) going to do?
Bạn (chúng ta/họ/danh từ nhiều) sẽ …

(1) You (we/they/danh từ số nhiều) + are + going to + V…
Bạn (chúng ta/họ/danh từ số nhiều) sẽ mang/mua…
(2) You (we/they/danh từ số nhiều) + are + going to take/buy…
Bạn (chúng ta/họ/danh từ số nhiều) sẽ mang/mua…
Ex: What are you going to do?

Advertisements (Quảng cáo)

Bạn sẽ làm gì?
I’m going to take a camera.
Tôi sẽ mang theo máy chụp hình.
2. Hỏi đáp ai đó có kế hoạch/dự định đi đâu

Hỏi: Khi chúng ta muốn hỏi ai đó có kế họach đi đâu vào một thời điểm trong tưong lai gần thì ta dùng cấu trúc Where như sau:
Where’s he/she going + this summer?
Cậu ấy/cô ấy sẽ đi đâu mùa hè này?
Đáp:
He/She is + going to + nơi đến.
Cậu ấy/cô ấy sẽ đi …
Ex: Where is he going this summer? Cậu ấy sẽ đi đâu mùa hè này?

He is going to Nha trang. Cậu ấy sẽ đi Nha trang.

Ex: Where are you going to have breakfast tomorrow?
Ngày mai bạn dự định ăn sáng ở đâu?
I am going to have breakfast in a hotel.
Tôi sẽ ăn sáng ở khách sạn.

Advertisements (Quảng cáo)