Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Lesson 2 Unit 19 trang 60 Anh lớp 4 Mới tập 2: Look and write.

Unit 19: What Animal Do You Want To See? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Lesson 2 Unit 19 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. What animal do you like? ; Look and write.

1. Look, listen anh repeat.

Click tại đây để nghe:

Nhìn, nghe và đọc lại.

a) What animal do you like? Bạn thích động vật nào?
I like monkeys. Tôi thích những con khỉ.
b) Why do you like them? Tại sao bạn thích chúng?
Because they’re funny. Bởi vì chúng vui nhộn.
c) What about tigers? Còn những con hổ thì sao?
I don’t like tigers. Tôi không thích những con hổ.
d) Why not? Tại sao không?
Because they are scary. Bởi vì chúng đáng sợ.

2. Point and say.

Click tại đây để nghe:

Chỉ và nói.

a) I don’t like tigers because they are scary.
Tôi không thích những con hổ bởi vì chúng đáng sợ.
I don’t like crocodiles because they’re scary.
Tôi không thích những con cá sớ’u bởi vì chúng đáng sợ.
b) I don’t like bears because they are big.
Tôi không thích những con gaasu bởi vì chúng to lớn.
I don’t like elephants because they’re big.
Tôi không thích những con voi bởi vì chúng to lớn.
c) I like zebras because they are beautiful.
Tôi thích những con ngựa vân bởi vì chúng đẹp.
d) I like kangaroos because they are fast.
Tôi thích những con căng-gu-ru bởi vì chúng nhanh.

3. Let’s talk.

• What animal do you want to see?
Bạn muốn xem động vật nào?
• I like because .
Tôi thích… bởi vì…
• I don’t like because .
Tôi không thích… bởi vì…

4. Listen and write.

Click tại đây để nghe:

Advertisements (Quảng cáo)

Nghe và điền số.

1. big 2. fast 3. funny 4. scary

Bài nghe:

1. Linda does not like elephants because they are big.

2. Peter likes kangaroos because they are fast.

3. Mai likes monkeys because they are funny.

4. Nam does not like tigers because they are scary.

5. Look and write.

Advertisements (Quảng cáo)

Nhìn và viết.

1. Nam likes zebras because they are beautiful.
Nam thích những con ngựa vằn bởi vì chúng đẹp.
2. Mai does not like crocodiles because they are scary.
Mai không thích những con cá sấu bởi vì chúng đáng sợ.
3. Linda and Peter like bears because they are big.
Undo và Peter thích những con gấu bởi vì chúng to lớn.
4. Phong and Tony like kangaroos because they are fast.
Phong và Tony thích những con căng-gu-ru bởi vì chúng nhanh.

6. Let’s sing.

Click tại đây để nghe:

Chúng ta cùng chơi.

Why or why not?

Tại sao hay tại sao không?

Do you like monkeys?

Yes, I do.

Why do you like them?

Because they’re funny.

Bạn thích những con khỉ phải không?

Vâng, đúng rồi.

Tại sao bạn thích chúng?

Bởi vì chúng vui nhộn.

Do you like crocodiles?

No, I don’t.

Why don’t you like them?

Because they’re scary!

Bạn thích những con cá sấu phải không?

Không, tôi không thích.

Tại sao bạn không thích chúng?

Bởi vì chúng đáng sợ.

Advertisements (Quảng cáo)