Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Ngữ pháp Unit 15 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2: Một số ngày hội lớn trong năm.

Unit 15: When’s Children’s Day? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Ngữ pháp Unit 15 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. Một số ngày hội lớn trong năm: When is + các ngày lễ hội?

1. Một số ngày hội lớn trong nãm

Teacher’s Day

Christmas New Year
Mid-Autumn Festival

Children’s Day Tet

2. Khi muốn hỏi và đáp về khi nào có lễ hội nào đó
Hỏi:
When is + các ngày lễ hội?
… là khi nào?
Đáp:
It’s + on + ngày tháng.
Đó là/ Nó ịà ngày…
Ex: When is Christmas? Khi nào thì Giáng sinh?
It’s on the twenty-fifth of December. Đó là ngày 25 tháng 12.
3. Hỏi và đáp về bạn làm gì vào dịp/lễ hội nào đó

What do you do + at/ on+ các ngày lễ hội?
Bạn làm gì vào các ngày …?
I+ động từ chỉ hoạt động.
Ex: What do you do at Tet? Bạn làm gì vào dịp Tết?
I make banh chung. Mình gói bánh chưng.
What do you do on your birthday?
Bạn làm gì vào sinh nhật của bạn?
I sing and dance with my friends.
Mình hát và nhảy múa với bạn bè.

Advertisements (Quảng cáo)