Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Tiết 4 – Tuần 18 trang 93 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi ô trống trong đoạn văn sau. Gạch dưới những chữ đầu câu cần viết hoa

CHIA SẺ
Tiết 4 – Tuần 18: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 93. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà; Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi ô trống trong đoạn văn sau. Gạch dưới những chữ đầu câu cần viết hoa…

1: Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà

2: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi ô trống trong đoạn văn sau. Gạch dưới những chữ đầu câu cần viết hoa

Cà Mau đất xốp □ mùa nắng □ đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt □ trên cái đất phập phều và lắm gió lắm dông như thế □ cây đứng lẻ khó mà chống chọi nổi. Cây bình bát □ cây bần cũng phải quây quần thành chòm □ thành rặng □ rễ phải dài □ phải cắm sâu vào lòng đất.

1: Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà

Người liên lạc nhỏ

Nhớ Việt Bắc

Một trường tiểu học vùng cao

Hũ bạc của người cha

Nhà bố ở

Nhà rông ở Tây Nguyên

2: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi ô trống trong đoạn văn sau. Gạch dưới những chữ đầu câu cần viết hoa

Cà Mau đốt xốp [.] Mùa nắng [,] đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt [.] Trên cài đất phập phều và lắm gió lắm dông như thế [,] cây đứng lẻ khó mà chống chọi nổi. Cây binh bát [,] cây bần cũng phải quây quần thành chòm [,] thành rặng [.] Rễ phải dài [,] phải cắm sâu vào lòng đất.