Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Tiết 4 – Tuần 18 trang 93 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi ô trống trong đoạn văn sau. Gạch dưới những chữ đầu câu cần viết hoa

CHIA SẺ
Tiết 4 – Tuần 18: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 93. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà; Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi ô trống trong đoạn văn sau. Gạch dưới những chữ đầu câu cần viết hoa…

1: Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà

2: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi ô trống trong đoạn văn sau. Gạch dưới những chữ đầu câu cần viết hoa

Cà Mau đất xốp □ mùa nắng □ đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt □ trên cái đất phập phều và lắm gió lắm dông như thế □ cây đứng lẻ khó mà chống chọi nổi. Cây bình bát □ cây bần cũng phải quây quần thành chòm □ thành rặng □ rễ phải dài □ phải cắm sâu vào lòng đất.

1: Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Anh em một nhà

Người liên lạc nhỏ

Nhớ Việt Bắc

- Quảng cáo -

Một trường tiểu học vùng cao

Hũ bạc của người cha

Nhà bố ở

Nhà rông ở Tây Nguyên

2: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi ô trống trong đoạn văn sau. Gạch dưới những chữ đầu câu cần viết hoa

Cà Mau đốt xốp [.] Mùa nắng [,] đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt [.] Trên cài đất phập phều và lắm gió lắm dông như thế [,] cây đứng lẻ khó mà chống chọi nổi. Cây binh bát [,] cây bần cũng phải quây quần thành chòm [,] thành rặng [.] Rễ phải dài [,] phải cắm sâu vào lòng đất.