Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 1 lớp 3

Tổng hợp 3 đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2020-2021

Gửi tới phụ huynh và các em bộ 3 đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020-2021. Các em cùng thử sức và ôn tập để đạt kết quả tốt nhất trong kì thi sắp tới nhé

ĐỀ SỐ 1

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số gồm ba trăm và năm đơn vị là

A. 350      B. 503        C. 530         D. 305

Câu 2. Điền vào chỗ trống: 2m 3 cm = … cm

A. 23      B. 32        C. 230      D. 203

Câu 3. Một giờ có 60 phút thì  giờ có:

A. 10 phút     B. 14 phút         C. 15 phút      D. 16 phút

Câu 4. Kết quả của phép tính 69 : 3 + 167

A. 190      B. 200        C. 189         D. 188

Câu 5.  Ngày thứ nhất cửa hàng bán 56 lít dầu. Ngày thứ hai cửa hàng bán hơn ngày thứ nhất 26 lít dầu. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

A. 72 lít                   B. 82 lít

C. 92 lít                  D . 102 lít

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?   

           

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)Đặt tính rồi tính:

a. 45 x 8           b. 76 : 5

Câu 2.  (1,5 điểm) Tìm x :

a) 102 + x = 257                     b) 500 – x = 100

Câu 3. (2 điểm) Cửa hàng có 27 kg gạo. Hôm sau nhập về số gạo gấp 6 lần số gạo có tại cửa hàng. Hỏi cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg gạo?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4. (2 điểm) Một phép chia có số chia là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau, thương bằng 3 và số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia?

ĐỀ SỐ 2

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 6 trong 206 có giá trị là

A. 6      B. 60      C. 600          D. 26

Câu 2. Giảm số 35 đi 5 lần ta được

A. 40      B. 30         C. 5           D. 7

Câu 3. y : 3 = 15. Vậy y là

A. 18         B. 12        C. 45       D. 30

Câu 4. Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 10 cm là

A. 35cm      B. 25 cm       C. 50 cm       D. 40 cm

Câu 5.  1m + 15 dm = …

A. 16 dm      B. 25 dm

C. 15 dm      D. 15cm

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu góc vuông

A. 4

Advertisements (Quảng cáo)

B. 3

C. 2

D. 6

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm)Đặt tính rồi tính:

a. 156 + 272      b. 689 – 295       c. 436 x 2       d. 540 : 3

Câu 2.  (1,5 điểm) Tìm x :

a) 8 × x = 184              b) x : 5 = 156

Câu 3. (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Câu 4. (2 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật.

ĐỀ SỐ 3

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 14, 18, 22,…, 30

A. 16      B. 20       C. 24         D.26

Câu 2.  Chọn đáp án đúng

A. 7dm 8 cm = 78 cm        B. 6m 7 dm = 670 dm

C. 8hm = 80 cm                D. 3m2cm = 320 cm

Câu 3. Tìm x biết x : 7 = 21 dư 3

A. x = 150     B. x = 147

C. = 144       D. X = 143

Câu 4. Một hình tam giác có 3 cạnh bằng nhau, mỗi cạnh dài 7cm. Chu vi hình tam giác đó là

A. 15 cm      B. 18 cm       C. 21 cm        D. 28 cm

Câu 5.  Mẹ nuôi được 24 con gà, số vịt mẹ nuôi nhiều gấp 4 lần số gà. Hỏi mẹ đã nuôi bao nhiêu con vịt?

A. 80 con vịt     B. 28 con vịt

C. 96 con vịt     D. 98 con vịt

Câu 6.  Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Hình bên có… góc vuông, … góc không vuông

A. 2 – 2

B. 2 – 3

C.3 – 1

D. 3 – 2

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm)Tìm x

a. x : 3 + 23 = 34           b. 24 – 4 × x = 8

Câu 2.  (2 điểm) Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

a. 5 m 3cm … 7m 2cm           b. 4m 7 dm … 470 dm

c. 6m 5 cm … 603 m              d. 2m 5 cm … 205 cm

Câu 3. (2 điểm) Chị Lan có 84 quả cam. Sau khi đem bán thì số quả cam giảm đi 4 lần. Hỏi chị Lan đã bán bao nhiêu quả cam?

Câu 4 (2 điểm) Có một sợi dây dài 150 cm. Bạn Mai cắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 10 cm. Hỏi

a. Có bao nhiêu đoạn như vậy?

b. Phải cần đến bao nhiêu nhát cắt?

Advertisements (Quảng cáo)