Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Kiểm tra 1 tiết giữa kì 1 môn Hoá lớp 9. Kim loại nào sau đây không tác dụng với axit H2SO4 loãng?

Xem ngay đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 môn Hoá kèm theo đáp án chi tiết giúp các bạn học sinh lớp 9 được ôn tập, rèn luyện tốt hơn trong kỳ kiểm tra định kỳ cũng như là đề thi cuối kỳ 1. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Họ và tên:…………………

Lớp:………………

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I

MÔN: HÓA HỌC 9

Thời gian làm bài: 45 phút

Điểm

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái chỉ đáp án đúng trong các câu sau đây.

Câu 1. COkhông phản ứng với chất nào trong các chất sau?

A. dung dịch NaOH

B. dung dịch Ca(OH)2

C. CaO

D. dung dịch HCl

Câu 2. Cặp chất nào sau đây có thể dùng để điều chế SOtrong phòng thí nghiệm?

A. Al và H2SOloãng

B. NaOH và dung dịch HCl

C. Na2SOvà dung dịch HCl

D. Na2SO3 và dung dịch HCl

Câu 3. Chất nào sau đây khi phản ứng với nước tạo thành dung dịch mang tính axit ?

A. CaO

B. Ba

C. SO3

D. Na2O

Câu 4. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl

A. Fe

B. Fe2O3

C. SO2

D. Mg(OH)2

Câu 5. Cho 6,5 gam Zn vào dung dịch HCl dư. Hỏi thể tích khí thu được từ phản ứng ở đktc là bao nhiêu? (cho Zn=65)

A. 1,12 lit

B. 2,24 lit

C. 3,36 lit

D. 22,4 lit

Câu 6. Cặp chất nào sau đây có thể dùng để điều chế khí H2

A. Al và H2SOloãng

B. Al và H2SOđặc nóng

C. Cu và dung dịch HCl

D. Fe và dung dịch CuSO4

Câu 7. Dãy oxit nào sau đây vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch bazơ

A. CaO, CuO

B. CO, Na2O

C. CO2, SO2

Advertisements (Quảng cáo)

D. P2O5, MgO

Câu 8. Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây?

A. Na2SOvà H2O

B. Na2SOvà NaOH

C. Na2SO4 và HCl

D. Na2SO3 và H2SO4

Câu 9. Chất nào sau đây được dùng để sản xuất vôi sống

A. CaCO3

B. NaCl

C. K2CO3

D. Na2SO4

Câu 10. Phản ứng giữa dung dịch HCl và NaOH là phản ứng

A. Hóa hợp

B. Trung hòa

C. Thế

D. Phân hủy

Câu 11. Trong công nghiệp, sản xuất axitsunfuric qua mấy công đoạn

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 12. Oxit vừa tan trong nước vừa hút ẩm là:

A. SO2

Advertisements (Quảng cáo)

B. CaO

C. Fe2O3

D. Al2O3

Câu 13. Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau sinh ra chất khí cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh?

A. Zn + HCl

B. ZnO + HCl

C. Zn(OH)2+ HCl

D. NaOH + HCl

Câu 14. Cặp chất nào sau đây xảy ra phản ứng:

A. Na2O + NaOH

B. Cu + HCl

C. P2O5+ H2SOloãng

D. Cu + H2SO4 đặc, nóng

Câu 15. Để loại bỏ khí COcó lẫn trong hỗn hợp Ovà CO2. Người ta cho hỗn hợp đi qua dung dung dịch chứa

A. HCl

B. Na2SO4

C. NaCl

D. Ca(OH)2

Câu 16. Oxit nào sau đây tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ

A. SO2

B. Na2O

C. CO

D. Al2O3

Câu 17. Axitsunfuric loãng tác dụng được với dãy chất nào sau đây ?

A. Zn, CO2, NaOH

B. Zn, Cu, CaO

C. Zn, H2O, SO3

D. Zn, NaOH, Na2O

Câu 18. Trung hòa 100ml dd HCl cần vừa đủ 50 ml dd NaOH 2M. Hãy xác định nồng độ mol dd HCl đã dùng:

A. 2M

B. 1M

C. 0,1M

D. 0,2M

Câu 19. Cho sơ đồ phản ứng: Na2SO3+ HCl → NaCl + X + H2O. Hỏi X là chất nào trong số các chất cho sau đây:

A. SO2

B. SO3

C. CO2

D. O2

Câu 20. Dung dịch HCl phản ứng được với dãy chất:

A. Fe, Cu, SO2,

B. NaOH, CO2,

C. Mg, CuO, Cu(OH)2

D. Fe, Cu, H2SO4(l)

II. Tự luận(5 điểm)

Câu 1🙁2 điểm)Hoàn thành sơ đồ phản ứng, ghi rõ điều kiện nếu có

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → BaSO4

Câu 2 (3 điểm) Hòa tan 9,2g hỗn hợp gồm: Mg và MgO vào dung dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí ở đktc.

a) Viết PTHH

b)Tính khối lượng Mg và MgO trong hỗn hợp đầu.

( Cho Mg = 24; Cl= 35,5; H = 1; O = 16;)

Đáp án đề thi

I. Trắc nghiệm (5 điểm) Mỗi đáp án đúng 0.25 điểm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D D C C B A C D A B C B A D D B D B A C

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1🙁2 điểm)Mỗi phương trình viết đúng 0,5 điểm

Câu 2(3 điểm)

a) (2 điểm )

PTHH: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2(1)

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O(2)

nH2 = = 0,05 (mol)

b) (1 điểm ) mMg= 0,05 x 24 = 1,2(g) => mMgO = 9,2-1,2 = 8 g

Advertisements (Quảng cáo)