Trang Chủ Lớp 3 Đề kiểm tra lớp 3 Đề kiểm tra giữa kì 1 tiểu học Phú Lương môn Toán

Đề kiểm tra giữa kì 1 tiểu học Phú Lương môn Toán

CHIA SẺ

Đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Toán hay có đáp án mới nhất của trường Tiểu học Phú Lương.

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2điểm): Khoanh vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số gồm có 9 trăm và 9 đơn vị là số:

A. 909 B.99 C.990 D.999

Câu 2:  Bình tính 0: 7 x 1 có kết quả là?

A. 7 B.1 C.0 D.10

Câu 3:  Số liền trước số 300 là:

A. 200 B.299 C.400 D.301

Câu 4: Số tròn trăm lớn hơn 500 có tất cả:

A. 2 số B.5 số C.3 số D.4 số


B.PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 (2 điểm):  Đặt tính rồi tính

701 – 490 211 + 569 29 x 7 36 : 5

Bài 2 (2 điểm) : Tính

7 x 9 + 308  = ……………….

36 : 3 x 6 =……………………

Bài 3 (1 điểm) : Tìm X :

a;   x : 7  = 14                          b;      x × 6  = 36

Bài 4 : (2 điểm) Khối lớp Ba có 250 học sinh. Khối lớp Hai có 225 học sinh. Hỏi Khối lớp Ba có nhiều hơn Khối lớp Hai bao nhiêu học sinh?

Bài 5  (1 điểm): Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có ba chữ số và số trừ là 900.


Đáp án

A. Phần trắc nghiệm

Bài 1 :  (2 điểm) Khoanh đúng mỗi phần cho 0,5 điểm  

  Câu 1:  A

  2:  C

 3:   B

 4:   D


B.Phần tự luận

 Bài 1 :  (2 điểm)  Tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

                    Đ/s: 211;    780;   203;     7dư 1

Bài 2:  ( 2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

7 x 9 + 308  =

63 + 308 (0,5điểm)

= 371     (0,5điểm)

36 : 3 x 6 =  12 x 6  (0,5điểm)

= 72   (0,5điểm)

Bài 3:  (1 điểm)  Tìm đúng mỗi  số  (0,5 điểm)

a. x : 7  = 14

X = 14 : 7  (0,25điểm)

x = 2   (0,25 điểm)

b.  x  x 6  = 36

X = 36 : 6  (0,25điểm)

X = 6 (0,25điểm)

Bài 4 :  (2 điểm)

– Viết đúng câu lời giải (0,5 điểm)  :

– Viết phép tính đúng (1 điểm)     250 – 225  = 25 ( học sinh)

– Viết đáp số đúng (0,5 điểm)       Đ/s: 25 học sinh

Bài 5 :  (1 điểm)

– Tìm đúng số bị trừ cho 0,25 điểm     Số bị trừ là 999

 – Viết đúng câu lời giải (0,25 điểm)       Ta có phép tính:

– Viết phép tính đúng (0,25 điểm)          999 – 900 = 99

– Viết đáp số đúng (0,5 điểm              Đ/s : 9

 

CHIA SẺ