Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 4 – How Old Are You? – Bạn Bao Nhiêu Tuổi SGK Tiếng Anh 3 thí điểm

Unit 4: How Old Are You? – Bạn Bao Nhiêu Tuổi SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 4 SGK Tiếng Anh 3 thí điểm. Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 4 SGK tiếng anh 3 mới: two: số hai (2); four: số bốn (4) …

UNIT 4. HOW OLD ARE YOU?

– one: số một (1)

– two: số hai (2)

– three: số ba ( 3)

– four: số bốn (4)

– five: số năm (5)

Advertisements (Quảng cáo)

– six: số sáu (6)

– seven: số bảy (7)

– eight: số tám (8)

Advertisements (Quảng cáo)

– nine: số chín (9)

– ten: số mười (10)

– how old: bao nhiêu tuổi

– jump: nhảy

– Mr: Thầy, Anh (ấy), Cậu (ấy), Ông (ấy)

– too: cũng

– who: ai

– year: năm, tuổi

Advertisements (Quảng cáo)