Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Lesson 1 – Unit 4 trang 24, 25 SGK Anh lớp 3 thí điểm: Point and say.

Unit 4: How Old Are You? – Bạn Bao Nhiêu Tuổi SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Lesson 1 – Unit 4 trang 24, 25 SGK Tiếng Anh lớp 3 thí điểm. Look, listen and repeat.; Point and say.

Lesson 1 (Bài học 1)

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).

Click tại đây để nghe:

a)   Who’s that? Đó là ai?

It’s Tony. Đó là Tony.

b)   Who’s that? Đó là ai?

It’s Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

Bài 2: Point and say. (Chỉ vào và nói).

a)   Who’s that? Đó là ai?

It’s Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

b)  Who’s that? Đó là ai?

It’s Miss Hien. Đó là cô Hiền.

c)   Who’s that? Đó là ai?

It’s Mary. Đó là Mary.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Who’s that? Đó là ai?

It’s Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

Who’s that? Đó là ai?

It’s Miss Hien. Đó là cô Hiên.

Who’s that? Đó là ai?

It’s Mary. Đó là Mary.

Who’s that? Đó là ai?

Advertisements (Quảng cáo)

It’s Nam. Đó lò Nam. ,

Who’s that? Đó là ai?

It’s Mai. Đó là Mai.

Bài 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

1. b           2. a

Audio script

1. Nam: Who’s that?

    Mai: It’s Tony.

2.  And who’s that?

    Mai: It’s Mr Loc.

Bài 5:  Read and write. (Đọc và viết).

1. A: Who’s that? Đó là ai?

    B: It’s Tony. Đó là Tony.

2. A: And who’s that? Và đó là ai?

    B: It’s Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

Bài 6: Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1.  It’s Tony. Đó là Tony.

2.  It’s Mary. Đó là Mary.

3.  It’s Peter. Đó là Peter.

4.  It’s Linda. Đó là Linda.

Advertisements (Quảng cáo)