Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 17 What Toys Do You Like – Bạn Thích đồ Chơi Nào SGK môn Anh 3 thí điểm

CHIA SẺ
Unit 17: What Toys Do You Like – Bạn Thích đồ Chơi Nào SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 17 SGK Tiếng Anh 3 thí điểm. Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 17 SGK tiếng anh 3 mới: different: khác nhau …

UNIT 17. WHAT TOYS DO YOU LIKE?

– different: khác nhau

– keep: để, giữ

– like: thích

– park: công viên

– toy room: phòng đồ chơi