Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Tiết 8 – Tuần 27 trang 41 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2: Dòng 3 : Cơ quan phụ trách việc chuyển thư từ, điện báo,… (có 7 chữ cái)

CHIA SẺ
Tiết 8 – Tuần 27: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 41. Trò chơi ô chữ; Dòng 3 : Cơ quan phụ trách việc chuyển thư từ, điện báo,… (có 7 chữ cái)…

Trò chơi ô chữ

a): Đin từ vào ô trống theo hàng ngang 

– Dòng 1 : Người cưới công chúa Mị Nương (có 7 chữ cái).

– Dòng 2 : Mùa rét (lạnh) (có 4 chữ cái).

– Dòng 3 : Cơ quan phụ trách việc chuyển thư từ, điện báo,…(có 7 chữ cái)

– Dòng 4 : Ngày Tết của thiếu nhi có trăng đẹp (có 8 chữ cái).

– Dòng 5 : Nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc (có 7 chữ cái).

– Dòng 6 : Con vật đi lạch bạch, lạch bạch (có 3 chữ cái).

– Dòng 7 : Trái nghĩa với dữ (có 4 chữ cái, bắt đầu bằng chữ H).

– Dòng 8 : Tên con sông đẹp ở thành phố Huế (có 9 chữ cái).

b) Viết lại từ xuất hiện ở cột dọc 

a) Điền từ vào ô trống theo hàng ngang :

– Dòng 1 : Người cưới công chứa Mị Nương (có 7 chữ cái).

– Dòng 2 : Mùa rét (lạnh) (có 4 chữ cái)

– Dòng 3 : Cơ quan phụ trách việc chuyển thư từ, điện báo,… (có 7 chữ cái)

– Dòng 4 : Ngày Tết của thiếu nhi có trăng đẹp (có 8 chữ cái).

– Dòng 5 : Nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc (có 7 chữ cái).

– Dòng 6 : Con vật đi lạch bạch, lạch bạch (có 3 chữ cái).

– Dòng 7 : Trái nghĩa với dữ (có 4 chữ cái, bắt đầu bằng chữ H).

– Dòng 8 : Tên con sồng đẹp ở thành phố Huế (có 9 chữ cái).

b) Ghi từ mới xuất hiện ở cột dọc : SÔNG TIỀN