Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Chính tả – Tuần 32 trang 59 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 2: Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa ngược với buồn

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 32: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 59. Điền vào chỗ trống; Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa ngược với buồn…

(1): Điền vào chỗ trống 

a) l hoặc n

Bác lái đò

    Bác làm nghề chở đò đã năm năm …ay. Với chiếc thuyền …an …ênh đênh mặt nước, ngày …ày qua tháng khác, bác chăm …o đưa khách qua ….ại trên sông.

b) v hoặc d

       Đi đâu mà …ội mà ….àng

Mà …ấp phải đá, mà quàng phải …ây

       Thong thả như chúng em đây

Chẳng đá nào ….ấp, chẳng …ây nào quàng.

(2): Tìm các từ 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng n hoặc l, có nghĩa như sau :

– Vật dùng để nấu cơm : ……….

– Đi qua chỗ có nước : …………

– Sai sót, khuyết điểm : ………….

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa như sau

– Ngược với buồn : ………

– Mềm nhưng bền, khó làm đứt : ……….

– Bộ phận cơ thể nối tay với thân mình : …………

(1): Điền vào chỗ trống

a) l hoặc n

Bác lái đò

       Bác làm nghề chở đò đã năm năm nay. Với chiếc thuyền nan lênh đênh mặt nước, ngày này qua tháng khác, bác chăm lo đưa khách qua lại trên sông.

b) v hoặc d

       Đi đâu mà vội mà vàng

vấp phải đá, mà quàng phải dây

       Thong thả như chúng em đây

Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng.

(2): Tìm các từ

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng n hoặc l, có nghĩa như sau :

– Vật dùng để nấu cơm : nồi

– Đi qua chỗ có nước : lội

– Sai sót, khuyết điểm : lỗi

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa như sau

– Ngược với buồn : vui

– Mềm nhưng bền, khó làm đứt: dai

– Bộ phận cơ thể nối tay với thân mình : vai