Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Soạn bài Thời khoá biểu Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo

Đọc và trả lời câu hỏi bài Thời khoá biểu trang 117 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Bài 2 Tuần 14: Bạn thân ở trường 

Phần I. Khởi động

Cùng bạn kể tên các môn em học ở lớp Hai.

Các môn em được học ở lớp 2 đó là:

– Toán

– Tiếng Anh

– Tiếng Việt

– Đạo đức

– Mĩ Thuật

– Giáo dục thể chất

– Hoạt động trải nghiệm

– Tự nhiên và xã hội

Phần II. Đọc:

THỜI KHÓA BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2B TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

(Năm học 2021 – 2022)

Phần III. Câu hỏi

Câu 1: Đọc thời khoá biểu theo từng ngày (thứ – buổi – tiết).

M: Thứ Hai:

     Buổi sáng: Tiết 1- Hoạt động trải nghiệm, tiết 2 – Tiếng Việt,…

Advertisements (Quảng cáo)

     Buổi chiều: Tiết 1 – Ngoại ngữ,…

Đọc thời khóa biểu theo ngày:

* Thứ 2:

– Buổi sáng: Tiết 1 – Hoạt động trải nghiệm, tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tiếng Việt, tiết 4 – Toán

– Buổi chiều: Tiết 1 – Ngoại ngữ, tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

* Thứ 3:

– Buổi sáng: Tiết 1 – Đạo đức, tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tiếng Việt, tiết 4 – Toán

– Buổi chiều: Tiết 1 – Ngoại ngữ, tiết 2 – Giáo dục thể chất, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

* Thứ 4:

– Buổi sáng: Tiết 1 – Tiếng Việt, tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Toán, tiết 4 – Tự nhiên và Xã hội

– Buổi chiều: Tiết 1 – Hoạt động trải nghiệm, tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

* Thứ 5:

– Buổi sáng: Tiết 1 – Toán, tiết 2 – Tiết Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tiếng Viẹt, tiết 4 – Mĩ thuật

Advertisements (Quảng cáo)

– Buổi chiều: Tiết 1 – Âm nhạc, tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

* Thứ 6:

– Buổi sáng: Tiết 1 – Tiếng Việt, Tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Toán, tiết 4 – Tự nhiên và Xã hội

– Buổi chiều: Tiết 1 – Giáo dục Thể chất, tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Hoạt động trả nghiệm.

Câu 2: Đọc thời khoá biểu theo buổi (buổi – thứ – tiết).

M: Buổi sáng: Thứ Hai: Tiết 1 – Hoạt động trải nghiệm

                                       Tiết 2 – Tiếng Việt

                                        …

Đọc thời khóa biểu theo buổi:

* Buổi sáng:

– Thứ 2: Tiết 1 – Hoạt động trải nghiệm, tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tiếng Việt, tiết 4 – Toán

– Thứ 3: Tiết 1 – Đạo đức, tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tiếng Việt, tiết 4 – Toán

– Thứ 4: Tiết 1 – Tiếng Việt, tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Toán, tiết 4 – Tự nhiên và Xã hội

– Thứ 5: Tiết 1 – Toán, tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tiếng Việt, tiết 4 – Mĩ thuật

– Thứ 6: Tiết 1 – Tiếng Việt, tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – toán, tiết 4 – Tự nhiên và Xã hội

* Buổi chiều:

– Thứ 2: Tiết 1 – Ngoại ngữ, tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

– Thứ 3: Tiết 1 – Ngoại ngữ, tiết 2 – Giáo dục thể chất, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

– Thứ 4: Tiết 1 – Hoạt động trải nghiệm, tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

– Thứ 5: Tiết 1 – Âm nhạc, tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

– Thứ 6: Tiết 1 – Giáo dục thể chất, tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Hoạt động trải nghiệm.

Câu 3: Kể tên các tiết học của lớp 2B vào ngày thứ Năm.

Các tiết học của lớp 2B vào ngày thứ Năm là:

– Toán

– Tiếng Việt

– Âm nhạc

– Mĩ thuật

– Tự học có hướng dẫn

Câu 4: Vì sao học sinh cần thời khoá biểu?

Học sinh cần thời khóa biểu để giúp em biết được các môn trong ngày, trong tuần. Qua đó có thể sắp xếp việc học theo thời khóa biểu.

Advertisements (Quảng cáo)