Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Giải Tiếng Anh lớp 2: Lesson 2 Unit 8. In the village

Giải Lesson 2 Unit 8. In the village trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 


V, v, van

(V, v, xe thùng)

This is a van.

(Đây là một chiếc xe tải.)

V, v, village

(V, v,  ngôi làng)

This is a village.

(Đây là một ngôi làng.)

Advertisements (Quảng cáo)

V, v, volleyball

(V, v, bóng chuyền.)

This is a volleyball.

(Đây là một quả bóng chuyền.)

Bài 4. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

Advertisements (Quảng cáo)

1. b: This is a van.

(Đây là chiếc xe thùng.)

2.a: This is a village.

(Đây là một ngôi làng.)

Bài 5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

– Village, village

– Volleyball, volleyball

– Van, van

Từ vựng

1. village” làng, ngôi làng” /ˈvɪlɪdʒ/”

2. van” xe thùng” /væn/”

3. volleyball” bóng chuyền” /ˈvɒlibɔːl/”

Advertisements (Quảng cáo)