Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Giải Lesson 2 Unit 1 At my birthday party Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài Lesson 2 – Unit 1 At my birthday party trang 7 SGK Tiếng Anh lớp 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 


P, p, pasta.

(P, p, mì ống.)

P, p, pizza.

(P, p, pizza.)

P, p, popcorn.

(P, p, bỏng ngô.)

I like pasta.

(Tôi thích mì ống.)

I like pizza.

Advertisements (Quảng cáo)

(Tôi thích bánh pizza.)

I like popcorn.

(Tôi thích bỏng ngô.)

Yummy, yummy, yummy.

(Ngon, ngon, ngon quá.)

4. Listen and tick.

(Nghe và chọn.) 

 

Advertisements (Quảng cáo)

1. I like popcorn.

(Tôi thích bỏng ngô.)

2. I like pasta.

(Tớ thích mì ống.)

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Pizza, pizza

Popcorn, popcorn

Pasta, pasta

Từ vựng

1. pizza” bánh pi za” /ˈpiːtsə/”

2. popcorn” bỏng ngô” /ˈpɒpkɔːn/”

3. pasta” mỳ ống” /ˈpæstə/”

Advertisements (Quảng cáo)