Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Lesson 1 – Unit 1 At my birthday party Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài Lesson 1 – Unit 1 At my birthday party trang 6 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)


– popcorn: bỏng ngô

Advertisements (Quảng cáo)

– pasta: mỳ ống

– pizza: bánh pi za

Advertisements (Quảng cáo)

Task 2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

– popcorn: bỏng ngô

– pasta: mỳ ống

– pizza: bánh pi za

Advertisements (Quảng cáo)