Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 28: Luyện tập chung trang 110, 111 Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Giải Bài 28. Luyện tập chung – Chủ đề 5: Làm quen với hình phẳng. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 110, 111 SGK Toán 2 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

HOẠT ĐỘNG

Bài 1 trang 110 SGK Toán 2 tập 1

Câu nào đúng, câu nào sai:

Trong hình vẽ trên có:

a) Đoạn thẳng BC.   ?

b) Đường thẳng DE và đường thẳng MN.    ?

c) Ba điểm M, N, P thẳng hàng.     ?

d) Đường cong \(x\).     ?

a) Đoạn thẳng BC.     

b) Đường thẳng DE và đường thẳng MN.    

c) Ba điểm M, N, P thẳng hàng.    

d) Đường cong \(x\).     

Bài 2 trang 110 toán 2 tập 1

Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng.

Kể tên các đoạn thẳng trong hình vẽ sau.

Advertisements (Quảng cáo)

Các đoạn thẳng trong hình vẽ là đoạn thẳng MN, đoạn thẳng NP, đoạn thẳng MP.

Bài 3 trang 111 Toán 2 Kết nối tri thức

Tìm số thích hợp.

Quan sát hình vẽ rồi đếm số hình tứ giác có trong hình vẽ.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Các hình tứ giác trong hình lần lượt được tô màu như sau:

Vậy có 2 hình tứ giác.

b) Các hình tứ giác trong hình lần lượt được tô màu như sau:

Vậy có 3 hình tứ giác.

Bài 4

Kể tên các nhóm ba bạn đứng thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây.

Quan sát hình vẽ, nếu ba bạn đứng trên cùng đường kẻ trên sân thì ba bạn đó đứng thẳng hàng với nhau.

Quan sát hình vẽ ta thấy ba bạn Rô-bốt, Mi, Mai và ba bạn Nam, Việt, Mi đứng trên cùng đường kẻ trên sân:

Vậy: Ba bạn Rô-bốt, Mi, Mai đứng thẳng hàng; ba bạn Nam, Việt, Mi đứng thẳng hàng.

Giải Bài 5 trang 111 Toán 2 tập 1 KNTT

Hôm nay, chú ốc sên bò từ trường học đến sân bóng, rồi ghé qua thư viện và trở về nhà. Tính độ dài quãng đường mà ốc sên đã bò.

Độ dài quãng đường mà ốc sên đã bò bằng tổng độ dài từ trường học đến sân bóng, độ dài từ sân bóng tới thư viện và dộ dài từ thư viện đến nhà.

Độ dài quãng đường mà ốc sên đã bò là:

10 + 30 + 20 = 60 (cm)

Đáp số: 60 cm.

Advertisements (Quảng cáo)